Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Concurs extins: consultant superior Direcţia elaborare a actelor normative (termen limită – 20 mai 2013) imprimare
Concurs extins: consultant superior Direcţia elaborare a actelor normative (termen limită – 20 mai 2013)
02.05.2013    

În temeiul pct. 46 lit. b), c) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Ministerul Justiţiei prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consultant superior în Direcţia elaborare a actelor normative (2 unităţi).

Termenul de depunere a dosarului de concurs  - 20 mai 2013

telefon de contact: 20 14 04;

e-mail:  ludmila.pavalachi@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, şef al Secţiei resurse umane;

                                  Pavalachi Ludmila, consultant.

 I. Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la ameliorarea şi eficientizarea cadrului legislativ naţional prin elaborarea  proiectelor actelor legislative şi a altor acte normative, acordarea asistenţei autorităţilor publice privind elaborarea proiectelor de acte normative.

 II. Sarcinile de bază:

1.      Elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul justiţiei;

2.      Armonizarea cadrului legislativ naţional  la standardele internaţionale şi legislaţia comunitară;

3.      Acordarea asistenţei metodologice autorităţilor administraţiei centrale  în procesul de elaborare a proiectelor actelor normative;

4.      Perfecţionarea legislaţiei şi pregătirea propunerilor de codificare a legislaţiei;

5.      Examinarea demersurilor  autorităţi publice, persoanelor juridice şi petiţiilor cetăţenilor.

 III. Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în drept.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoaşterea limbii de stat, a limbii ruse şi a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza sau franceza - nivel B1);

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

IV. Bibliografia concursului:

-  Constituţia Republicii Moldova;

-  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012;

  Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-          Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;

    Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

-          Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

-          Legea Nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”.

   Acte normative în domeniul de specialitate:

-          Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;

-          Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

-          Legea nr. 982-XIV 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006 privind expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative;

-          Legea nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională;

-          Legea nr. 797-XIII din 02.04.1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului;

 V. Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

 Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

 La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-          nu are antecedente penale nestinse;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

 Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-          formularul de participare  (care poate fi descărcat aici).

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare1;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          certificatul medical2;

-          cazierul judiciar 3.

             NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Certificatul medical eliberat de către medicul de familie (formular 086-2/e)

            3Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7775228     Soluție
 
Servicii
Close