Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Concurs extins: specialist principal la Departamentul de administrare judecătorească (termen limită - 01 iulie 2013) imprimare
Concurs extins: specialist principal la Departamentul de administrare judecătorească (termen limită - 01 iulie 2013)
31.05.2013    

I. În temeiul pct. 46 lit. b), c) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Departamentul de Administrare Judecătorească prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de

1. Specialist principal,  Direcţia administrarea instanţelor judecătoreşti – (pe perioadă determinată)

 I. Scopul funcţiei:

Contribuirea la realizarea sarcinilor Departamentului de administrare judecătorească în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti.

 II. Sarcinile de bază:

1.      Executarea măsurilor prevăzute în Planurile de activitate guvernamentale, ministeriale şi departamentale în domeniul relevant de activitate;

2.      Studierea activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti şi elaborarea propunerilor pentru eficientizarea activităţii acestora;

3.      Monitorizarea procesului de utilizare a sistemului informaţional în instanţele judecătoreşti şi de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web;

4.      Elaborarea şi înaintarea propunerilor relevante la proiectele actelor normative şi legislative, privind ajustarea cadrului juridic ce reglementează funcţionarea sistemului judiciar;

5.      Acordarea asistenţei metodologice şi de instruire personalului instanţelor judecătoreşti în vederea exploatării sistemului informaţional judiciar.

III. Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în drept.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

-       Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-       Cunoaşterea limbii de stat;

-       Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

IV. Bibliografia concursului:

    -        Constituţia Republicii Moldova;

    -        Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012;

    -        Regulamentul Departamentului de administrare judecătorească, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1202 din 06.11.2007.

Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-          Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

 Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

-          Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

-          Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

-       Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor  fizice şi juridice, adresate organelor  de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.208 din  31.03.1995.

Acte normative în domeniul de specialitate:

-          Legea nr. 514 din  06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

-          Legea nr. 544 din  20.07.1995cu privire la statutul judecătorului;

-          Legea nr. 947 din  19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,;

-          Legea nr. 950  din  19.07.1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea  disciplinară a judecătorilor;

-          Legea nr. 789 din  26.03.1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie;

-          Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Legea nr. 231 din  25.11.2011

-          Planul de acţiuni pentru implementarea  Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 16.02.2012;

-          Instrucţiunea privind ţinerea manuală a lucrărilor de secretariat în judecătorii şi curţile de apel, aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 473/21 din 18.12.2008.

V. Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-          formularul de participare  (care poate fi descărcat aici).

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare1;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          certificatul medical2;

-          cazierul judiciar 3.

             NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Certificatul medical eliberat de către medicul de familie (formular 086-2/e)

3Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

01 iulie 2013, ora 17:00

telefon de contact: 201-404;

e-mail:  lucia.ghereg@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Ghereg Lucia, specialist superior.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7775224     Soluție
 
Servicii
Close