Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Consultant în Direcția avizare a actelor normative imprimare
Consultant în Direcția avizare a actelor normative
13.08.2013    

MINISTERUL JUSTIŢIEI

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de consultant în Direcţia avizare a actelor normative

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la ameliorarea şi eficientizarea cadrului legislativ naţional prin avizarea proiectelor actelor legislative şi a altor acte normative, efectuarea expertizei juridice a actelor normative departamentale, acordarea asistenţei autorităţilor publice privind aplicarea uniformă a legislaţiei ce ţine de domeniul creaţiei legislative.

 Sarcinile de bază:

 1. Avizarea proiectelor legilor şi altor acte normative prezentate Guvernului;
 2. Efectuarea expertizei juridice a actelor normative departamentale, prezentate Ministerului Justiţiei spre înregistrare de stat; 
 3. Acordarea ajutorului metodic autorităţilor administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de legi şi altor acte normative;
 4. Contribuirea la armonizarea cadrului legislativ naţional la standardele internaţionale şi la prevederile legislaţiei comunitare;
 5. Examinarea demersurilor organelor ierarhic superioare, persoanelor juridice, precum şi petiţiilor cetăţenilor.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în drept.

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu sau în serviciul public.

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-          nu are antecedente penale nestinse;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-          formularul de participare;

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare1;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          certificatul medical;

-          cazierul judiciar 2.

                   NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

16 septembrie 2013, ora 17:00 

telefon de contact: 022 201404;

e-mail:  natalia.graur@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, şef al Secţiei resurse umane;                 

Bibliografia concursului:

§  Constituţia Republicii Moldova;

§  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012;

§  Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-          Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

-          Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

-          Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate; 

-          Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;

-          Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

 •    Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
 • Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
 • Legea nr. 982-XIV 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006 privind expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte legislative;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1104 din 28.11.1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale.

 Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11294747     Soluție
 
Servicii
Close