Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Specialist principal în Serviciul e-transformare imprimare
Specialist principal în Serviciul e-transformare
13.08.2013    

MINISTERUL JUSTIŢIEI

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal în Serviciul e-transformare 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea şi contribuirea la realizarea eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor Serviciului e-transformare

 Sarcinile de bază ale funcţiei:

 1. Planificarea resurselor, investiţiilor şi achiziţiilor TI în vederea realizării procesului e - Transformare a autorităţii;
 2. Menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice;
 3. Asigurarea securităţii informaţiei şi a infrastructurii TI;
 4. Gestionarea tehnologică şi evaluarea resurselor TI;
 5. Realizarea managementului proiectelor TI;
 6. Participarea la realizarea managementului achiziţiilor TI şi asigurarea managementului contractelor TI.

 Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în tehnologii informaţionale.

Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă profesională în domeniu sau în serviciul public.

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-          nu are antecedente penale nestinse;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

 Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-          formularul de participare;

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare1;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          certificatul medical;

-          cazierul judiciar 2.

                   NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

16 septembrie 2013, ora 17:00

telefon de contact: 022 201404;

e-mail:  natalia.graur@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, şef al Secţiei resurse umane;              

Bibliografia concursului:

§  Constituţia Republicii Moldova;

§  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012;

§  Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-          Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

 

 •  Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

-          Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

-          Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

-          Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;

-          Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

 

 •    Acte normative în domeniul de specialitate:

 

 • Legea nr. 467-XV din 21.11.2003, cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
 • Legea nr. 264-XV din 15.07.2004, cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 499 din  06.07.2012 cu privire la subdiviziunea e-Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale
 • Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011, cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);
 • Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012, privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 01.04.2011, cu privire la crearea Consiliului coordonatorilor pentru e-Transformare;

 Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7785898     Soluție
 
Servicii
Close