Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției Naționale a Arhivelor (termen-limită 4 iulie 2018) imprimare
Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Agenției Naționale a Arhivelor (termen-limită 4 iulie 2018)
13.06.2018    

I. În conformitate  cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de

-director al Agenției Naționale a Arhivelor. 

 II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-         în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

-         nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          cunoaşte limba română;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-          formularul de participare  (poate fi descărcat aici);

-          copia buletinului de identitate;

-         copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

-         documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;

-          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

-         cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

-          acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 4 iulie 2018.

telefon de contact: +373 22-201-483;

e-mail: natalia.graur@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, şef Serviciu resurse umane și probleme speciale.


NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicităţii acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 6390797     Soluție
 
Servicii
Close