Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de director și director adjunct al Agenției Resurse Informaționale Juridice (termen-limită 26 octombrie 2018) imprimare
Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de director și director adjunct al Agenției Resurse Informaționale Juridice (termen-limită 26 octombrie 2018)
05.10.2018    


MINISTERUL JUSTIŢIEI anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice:
- director;
- director adjunct.

Concursul constă într-o probă scrisă și un interviu, care vor avea loc la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82). Informația privind lista candidaților admiși la concurs, data, ora și locul desfășurării probelor va fi afișată pe site-ul Ministerului Justiției la rubrica „Posturi vacante/Voluntariat/Informații despre concurs".

II. Condiţiile de bază de participare la concurs:
La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
- cunoaşte limba română;
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
- în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
- întrunește cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs , care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

- formularul de participare (poate fi descărcat aici);
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);
- documentul ce atestă cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (engleza, franceza, germana, spaniola, italiana) la nivelul stabilit în cerințele specifice pentru ocuparea funcției;
- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;
- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );
- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs - 26 octombrie 2018.
telefon de contact: +373 22-201-404;
e-mail: natalia.graur@justice.gov.md;
adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, biroul nr. 107;
persoana de contact: Graur Natalia, șef al Serviciul umane și probleme speciale.

 

[1] NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7078476     Soluție
 
Servicii
Close