Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Cancelaria de Stat a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general al ministerului pentru Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (termen-limită 30 august 2019), imprimare
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general al ministerului pentru Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (termen-limită 30 august 2019),
08.08.2019    

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului.
Sarcinile de bază:
1) asigurarea elaborării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului, a programelor şi planurilor ministerului;
2) coordonarea activității subdiviziunilor aparatului central al ministerului, a structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului;
3) asigurarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului;
4) controlul executării actelor normative care au fost iniţiate de minister;
5) asigurarea elaborării proiectelor de acte normative;
6) asigurarea avizării proiectelor de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate date în competenţa ministerului;
7) coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menținerea și dezvoltarea acestuia.

Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.
Condiții specifice:
Experienţă profesională:
Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale ministerului, experienţă managerială de cel puţin 3 ani.
Cunoştinţe: cadrul normativ în domeniile de competență ale ministerului și din serviciul public; administrația publică; management public; management organizaţional; politici publice; limbă de circulaţie internaţională la nivelul B2 (Legea 155/2011; verificare în cadrul concursului).
Abilităţi: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).
Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.
Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:
- formularul de participare (la rubrica „Perioada" se va indica data/luna/anul) [1];
- scrisoarea de motivare - maxim 2 pagini (de specificat ministerul);
- curriculum vitae (CV);
- copia buletinului de identitate [2];
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
- cazierul judiciar [3];
- documentele care atestă prestarea voluntariatului - în cazul în care candidatul consideră necesar;
- acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal [4].

[1] Formularul de participare poate fi găsit aici
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
[4] Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la funcţia publică vacantă poate fi găsit aici
Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, anexa nr.1) care, după examinarea dosarelor (admiterea la concurs), prevede următoarele etape:
1) competiția CV-urilor;
2) proba scrisă;
3) interviul.
Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 7,5.
Guvernul Republicii Moldova promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Toate persoanele care întrunesc condițiile menționate sunt încurajate să aplice la concurs.

Data-limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 30.08.2019, ora 17.00.
Informații suplimentare:
Persoana de contact Elena Vîrtos
Telefon 0 (22) 250 275 E-mail:elena.virtos@gov.md
Adresa poştală - MD-2033, Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, oficiul 504


Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere de nivel superior de secretar general al ministerului

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova (aici);
3. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;
4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
5. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
6. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
7. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
8. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
9. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
10. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
11. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
12. Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;
13. Legea integrităţii nr.82/2017;
14. Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
15. Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;
16. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
17. Hotărârea Guvernului nr.911/2016 "Pentru aprobarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020";
18. Hotărârea Guvernului nr. 33/2007 "Cu privire la regulile de elaborare şi cerințele unificate față de documentele de politici";
19. Hotărârea Guvernului nr.595/2017 "Pentru aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcționarea ministerului";
20. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 "Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public";
21. Hotărârea Guvernului nr.610/2018 "Privind aprobarea Regulamentului Guvernului";
22. Manuale/Materiale informative/metodice în domeniul managementului;
23. Acte normative/programe/planuri din domeniile de competență ale ministerului;
24. Rapoarte analitice/de evaluare în domeniile de competență ale ministerului (OCDE, SIGMA, Banca Mondială etc.).

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 8061029     Soluție
 
Servicii
Close