Prima / Comunicate de presă » INVITAŢIE DE PARTICIPARE la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a Strategiei de promovare a medierii și a Planului de acțiuni privind promovarea acesteia pentru perioada 2014-2016 imprimare
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a Strategiei de promovare a medierii și a Planului de acțiuni privind promovarea acesteia pentru perioada 2014-2016
04.10.2013    

            Grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Justiţiei al RM, întru achiziţionarea serviciilor de elaborare a Strategiei de promovare a medierii și a Planului de acțiuni privind promovarea acesteia pentru perioada 2014-2016, organizează concursul

1.       Scopul general

Obiectivul acestei activități constă în elaborarea unei Strategiei de promovare a medierii și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Strategia și Planul vor fi elaborate reieșind din specificul serviciilor de mediere, caracteristicile grupurilor țintă și obiectivele prioritare privind promovarea medierii ca cale alternativă de soluționare a disputelor. Actele vor conține un algoritm de promovare a medierii pentru perioada 2014-2016, va conține obiective, acțiuni, măsuri, indicatori de performanță, evaluarea costurilor.

Activitatea prestatorului va consta în analiza situației, elaborarea profilului grupurilor țintă și identificarea metodelor/mijloacelor de promovare a medierii, strategiei de promovare a medierii și planului de implementarea a acesteia pentru perioada  2014-2016.

 2.       Sarcinile de bază:

-          Să evalueze situația privind nivelul de informare a grupurilor țintă, atitudinea, față de mediere, serviciile de mediere și mediatori, etc.;

-          Să identifice modul și mijloacele eficiente de promovare a medierii în raport cu particularitățile grupurilor țintă;

-          Să propună o viziune strategică privind promovarea medierii;

-          Să elaboreze un plan de acțiuni privind promovarea medierii pentru o perioada de 3 ani;

-          Să specifice, acțiunile, măsurile, termenele de realizare, costul, indicatorii de performanță.

3.       CV-urile depuse de către candidaţi, vor fi evaluate şi comparate folosind criteriul de corespundere cu cerinţele de selectare plasate în anunţ, după următoarele punctaje şi anume:

-          Studii superioare, de licenţă sau echivalente relevante domeniului  - 20 puncte;

-          Experienţă profesională cel puţin 5 ani în domeniul relații publice, promovare - 20 puncte;

-          Experienţa anterioară în elaborarea strategiilor de promovare/comunicare, inclusiv a instituțiilor publice, etc. - 30 puncte;

-          Experiența de lucru în domeniul reformei justiției, implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției, activitate în cadrul instituțiilor publice, interacțiunea cu profesioniștii din sectorul justiției - 30 puncte.

 4.       Nivelul de finanțare: se stabileşte în baza contractului de prestări servicii.

Termenul de prestare solicitat este: 28.10.2013-16.12.2013

  I.  Condiţiile de participare la concurs sunt:

     Prestarea serviciilor de elaborare a Strategiei de promovare a medierii și a planului de acțiuni privind promovarea acesteia pentru perioada 2014-2016.

      Sursa de finanţare e bugetară, valuta - lei moldoveneşti.

 II.  Procedura de aplicare:

      Ofertele se prezintă în plic sigilat, în limba de stat.

      Termenul limită pentru prezentarea ofertei este pînă la data de « 22 » octombrie 2013, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente:

-       Propunerea tehnică:

-       Descrierea viziunii generale privind executarea sarcinii;

-       Scrisoare de intenţie (cu indicarea datelor de contact);

-       Propunerea financiară;

-       CV-ul personal;

-       Copia buletinului de identitate;

-       Copia diplomei universitare/copia actelor ce confirmă experienţă profesională a prestatorului

-       Declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

III. Evaluarea şi compararea ofertelor. Autoritatea contractantă va evalua ofertele depuse în conformitate cu metodologia "Aprecierea cumulativă" :

A.      Evaluarea tehnică (maxim 100 puncte) - 60%;

B.      Evaluarea financiară                              - 40%;

       Vor fi calificați pentru etapa B doar acei ofertanți, care vor acumula minim 50 puncte la evaluarea tehnică. La evaluarea tehnică ofertantul va acumula maximum de puncte prin următoarea formulă:

                                            P(%) = Tpropusă *60/Tmax  

                                   unde,

                                   P  - este rezultatul obţinut la evaluarea tehnică (%);

                                   Tpropusă  - oferta propusă spre evaluare;

                                   Tmax  - oferta cu cel mai mare punctaj.

           Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării tehnice, vor fi admise pentru evaluarea financiară. La evaluarea financiară (etapa B), autoritatea contractantă va lua în calcul calificările din etapa A, la care s-a acumulat minim 60% (mai mult de 50 puncte). În etapa (B) preţul din ofertă va constitui 40%, în aşa mod la evaluarea financiară ofertantul va acumula maximum de puncte prin următoarea formulă:

                                           S = Fmin *40/ Fpropusă

                                 unde,

                                 S - este rezultatul obţinut la evaluarea financiară;

                                 Fmin   - oferta cu cel mai mic preţ, calificată la evaluarea tehnică;

                                 Fpropusă   - oferta propusă spre evaluare.

       Învingători la procedură vor fi cei care vor acumula maximum de puncte din rezultatul adunării  scorului tehnic + scorul financiar.

 IV.  Termenul prestării serviciilor de elaborare a Strategiei de promovare a medierii și a planului de acțiuni privind promovarea acesteia pentru perioada 2014-2016 este pînă la 16.12.2013.

 V.   Propunerea financiară a serviciilor de elaborare a Strategiei de promovare a medierii și a planului de acțiuni privind promovarea acesteia pentru perioada 2014-2016, trebuie să fie în MDL şi va specifica o sumă totală pentru serviciile prestate.

 VI.  Oferta şi actele menţionate la pct. II se prezintă în plic sigilat pe adresa: Ministerul Justiţiei al RM, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 128, pînă la data de „ 22" octombrie 2013  anul curent, ora   17-00.

       Oferta este valabilă 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

       Evaluarea ofertelor va avea loc la data de „ 23" octombrie 2013 pe adresa: Ministerul Justiţiei, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 104.

       Evaluarea şi compararea ofertelor primite: punctajele obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte pentru a obţine punctajul final, iar oferta care obţine punctajul final cel mai mare va fi declarată cîștigătoare.

      Condiţiile de contractare: Contractul se încheie între beneficiarul de stat şi ofertantul cîştigător în termen de 5 zile de la data anunţării ofertei cîştigătoare.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 9801653     Soluție
 
Servicii
Close