Prima / Noutăţi / Agent Guvernamental » ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
07.07.2014    

În condiţiile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere cu Ordinul Ministrului Justiției nr. 292 din 27 iunie 2014 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în acţiunea înaintată de TSIKinvest LLC versus Republica Moldova, pendinte pe rolul Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm.
Pe data de 4 iunie, TSIKinvest LLC a iniţiat un litigiu arbitral împotriva Republicii Moldova în faţa Insitutului de Arbitraj al Camerei de Comert din Stockholm pentru pretinsa încălcare a dispoziţiilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federatiei Ruse cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor capitale din 17 martie1998.
Cauza are ca obiect plîngerea reclamantului că, în pofida faptului că TSIK INVEST a făcut iniţial o investiţie prin achiziţionarea unui pachet de acţiuni de 4,16% în capitalul unei bănci din Republica Moldova cu aprobarea Băncii Naţionale, ulterior, Banca Naţională a constatat ca TSIK INVEST acţionează concertat cu alţi acţionari ai acestei bănci şi a dispus suspendarea drepturilor de vot şi vînzarea de către TSIK INVEST în termen de 3 luni a acţiunilor deţinute, ceea ce ar echivala cu o expropriere ilegală şi neasigurarea unui tratament just şi echitabil, încălcînd astfel art.3 şi art.6 din Acordul încheiat între Guvernul Republici Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor capitale.
I. Data, ora şi locul desfăşurării concursului:
Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: Republica Moldova, MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 216 pe data de 1 august 2014 ora 10.00. Participanţii la concurs, sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.
II. Cerinţe faţă de candidat:
- La concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte la Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
- în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;
- este avocat şi dispune de dreptul de a pleda în faţa Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
- are experienţă de reprezentare în faţa instanţelor de arbitraj internaţionale;
- are experienţă în domeniul reglementărilor arbitrajului internaţional;
- să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz de arbitraj internaţional care a avut drept obiect un litigiu similar în domeniul investiţional.
III. Evaluarea ofertelor.
Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar cîştigătoare va fi desemnată oferta care va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje dacă candidatul:
- are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 10 ani;
- a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm sau altă instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani.
- a participat în calitate de reprezentant în soluţionarea diferendelor cu privire la investiţii internaţionale la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm sau altă instituţie permanentă de arbitraj internaţional din ţările membre ale Uniunii Europene în ultimii cinci ani.
IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:
- acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acţiunea înaintată de TSIKinvest LLC versus Republica Moldova, pendinte pe rolul Institutului de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
- analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
- participarea, în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova pe cauza sus-numită la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm;
- formularea, redactarea şi prezentare tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;
- consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor care urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;
- informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;
- depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii.
V. Lista documentelor pentru participare la concurs:
Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:
a) cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;
b) documente dovedidoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:
- pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate, a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
- pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;
c) curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;
d) prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau strine;
e) documente doveditoare care să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;
f) oferta de preţ pentru serviciile solicitate care va indica în Euro (EUR) suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova pînă la soluţionarea definitivă a cazului la Institutul de Arbitraj de pe lîngă Camera de Comerţ din Stockholm.
Preţul total propus va include atît onorariile, cît şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi cheltuielile legate de transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz)).
Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel care indică pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful / onorariul pe oră, şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.
Suma cheltuielor suplimentare vor fi prezentate separat în formă de tabel.
Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în euro (EUR).
VI. Nu vor fi admişi să participe la concurs candidaţii:
- care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;
- care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;
- care nu a prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII.
VII. Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.
VIII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs:1 august 2014, ora 09:00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova: Republica Moldova, MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, et. 1, bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-431,persoana de contact Graur Violeta , e-mail: violeta.graur@justice.gov.md

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:
Nume participant "________________________"
"Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.
A nu se deschide pînă la orele 10.00, ora locală, 1 august 2014. A se deschide doar de Comisia de Selectare".

IX. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei.

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

 Portal Servicii

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20-14-20    

 

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel: (+373 22) 23-33-40
Fax: (+373 22) 23-47-97
Vizitatori total: 4749957     Soluție
 
Servicii
Close