Secretar General de Stat, Anatolie Munteanu

 

Munteanu Anatolie

Secretar General de Stat

Numit prin Hotărârea Guvernului nr. 849 din 25 octombrie 2017

Data nașterii: 6 februarie 1974

Starea civilă: căsătorit, 2 copii

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

29.03.2016-20.05.2016

Procuror, Şef-interimar  al  Secţiei  asistenţă juridică internaţională şi integrare europeană Procuratura Generală

Procuratura Generală

Asigurarea realizării competențelor în domeniul investigațiilor penalele transfrontaliere și cooperarea juridică internațională.

10.02.2016-29.03.2016

Procuror pentru misiuni speciale

Procuratura Generală

Exercitarea, conducerea urmăririi penale. Reprezentarea acuzării de stat.

29.04.2015-01.02.2016

Avocat

06 aprilie 2015 -01.02.2016

Angajat la ONG Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în calitate de expert în Drepturile omului 

Monitorizarea respectării drepturilor omului în instituţiile rezidenţiale şi întocmirea raportului pe ţară.

Septembrie 2007-prezent

Formator la Institutul naţional al Justiţiei

Institutul naţional al Justiţiei

Predarea cursurilor: „Executarea hotărîrilor judecătoreşti în materie penală”; „Investigarea infracţiunilor contra patrimoniului”

Octombrie 2008-aprilie 2015

Avocat parlamentar, Director al Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Președintele Mevanizmului Național de Prevenire a Torturii

Numit prin Hotărîre de Parlament

-Contribuirea la apărarea drepturilor omului prin prevenirea încălcării acestora şi repunerea în drepturi a omului, la perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor omului, la instruirea juridică a populaţiei;

încurajarea şi susţinerea ONG – lor care desfăşoară activitate în domeniul Drepturilor omului;

-Pregătirea avizelor asupra proiectelor de lege şi hotărîrilor guvernului din domeniul drepturilor omului;

-Asigurarea garantării respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului de către autorităţile publice centrale şi locale, instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate, asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile;

-Contribuirea în calitate de Președinte al Mecanismului Național de prevenire a Torturii la eradicarea torturii și relelor tratamente; eliminarea corupției și acordarea suportului victimilor traficului de ființe umane;

-Efectuarea conducerii generale a Instituției Naționale de Protecție  și promovare a  Drepturilor Omului constituită conform Principiilor de la Paris, coordonarea activității avocaţilor parlamentari, numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, angajarea personalului contractual, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual, stabilirea sarcinilor acestora, organizarea pregătirii rapoartelor anuale inclusiv a Raportului de activitate a MNPT, reprezentarea Centrul pentru Drepturile Omului în ţară şi în străinătate;

-Organizarea conferinţelor, inclusiv ştiinţifico - practice, atelierelor de   lucru, seminarelor de instruire;

Noiembrie 2007-Octombrie 2008

Procuror, șef-interimar al Direcției judiciare a Procuraturii Generale

Procuratura Generală a Republicii Moldova

-coordonarea și organizarea activității efectivului corpului de procurori în domeniul judiciar penal, civil, contravențional, reabilitării victimelor represiunilor politice;

-evaluarea riscurilor și înaintarea conducerii Procuraturii Generale a propunerilor privind perfecționarea proceselor de investigare operativă, urmărire penală și reprezentare a acuzării de stat;

-asigurarea la nivel național a punerii în aplicare a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului; pregătirea acțiunilor în regres pentru încasarea prejudiciului cauzat statului ca urmare a condamnării de către CEDO

-generalizarea practicii judiciare, evaluarea funcționalității sistemului procuroresc și cel judecătoresc;

-formarea continuă a procurorilor pe dimensiunea justiţiei penale;

August 2004-Noiembrie 2007

Procuror, șef al Secției judiciar-penale

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Octombrie 2003-August 2004

Procuror, șef al Serviciului reprezentare a învinuirii în Curtea de Apel Chișinău  al Secției judiciar-penale a Procuraturii Generale

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Aprilie 2003-Octombrie 2003

Procuror al Secției securitate internă a Procuraturii Generale

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Februarie 2003-Aprilie 2003

Procuror superior al Secției securitate internă a Procuraturii Generale

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Aprilie 2002-Februarie 2003

Ajutor superior al procurorului jud. Chișinău

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Noiembrie 2000-Aprilie 2002

Ajutor al procurorului jud. Chișinău

Procuratura Generală a Republicii Moldova

Martie 1999-Noiembrie 2000

Procuror de secție a Procuraturii de circumscripție / județene Chișinău

Procuratura  Republicii Moldova

Decembrie 1998-Martie 1999

Ajutor superior al procurorului raionului Florești

Procuratura  Republicii Moldova

Decembrie 1998-Martie 1999

Ajutor superior al procurorului raionului Florești

Procuratura Republicii Moldova

Decembrie 1995-Decembrie 1998

Ajutor al procurorului raionului Florești

Procuratura Republicii Moldova

 

STUDII

2014

Curs de formare formatori ”Standardele Curții Europene a Drepturilor Omului și aplicarea lor la nivel național”

Institutul național al Justiției în cooperare cu Consiliul Europei, 96 ore  academice

2010, 2012

Sesiune de instruire cu privire la modul de prevenire a torturii și a relelor tratamente împotriva persoanelor cu dezabilități mentalele (MDAC),Chişinău, Moldova.

2011

Doctorand, tema: „Garantarea dreptului la integritate fizică şi psihică”

Institutul de cercetări juridice și politice, Academia de Științe din Moldova

2007-2008

Masterat ”Drept penal”

Universitatea de Studii Europene din Moldova

1991-1996

Diplomă de studii superioare în profilul juridic, specializarea drept

Universitatea de Stat din Moldova

PRINCIPALELE PUBLICAŢII

2007 Ghidul acuzatorului de stat

2008 -2015 Raportul anual al Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova

2008- 2015 Raportul privind activitatea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii în locurile de detenție.

2010 Educația civică. Curriculum pentru învățămîntul gimnazial (clasele V-IX)

2010 Educație Civică. Curriculum pentru clasele X-XII

2010 Suport de curs : „UNIVERSUL DREPTURILOR OMULUI”, focusat pe standardele CoE, ONU şi cele naţionale de protecţie  a drepturilor omului (în curs de înregistrare a dreptului de autor)

2011 Garanţii împotriva relelor tratamente în fază de executare a pedepsei penale 

2011 Manualul  Funcționarului public în domeniul drepturilor omului

2012 История и эволюция Национального механизма предупреждения пыток в Республике Молдова, Киев, 2012

2012 Considerente privind  activitatea mecanismelor juridice în procesul de prevenire şi combatere a torturii.

2012 „5 ani de la crearea Mecanismului naţional de prevenire a torturii în Republica Moldova”

2013 „Unele mecanisme de protecţie a drepturilor omului în plan internaţional şi în RM”

2015 Manualul  Funcționarului public în domeniul drepturilor omului Ediția (2)

2016 Îndrumar privind investigarea Infracțiunilor Motivate de Ură. Ghid practic

 

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

2005- membru a grupului de lucru privind revizuirea pedepselor penale prevăzute pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de partea specială a CP;

2006-2007 Membru a grupului de lucru privind elaborarea mecanismului de punere în aplicare la nivel naţional a Recursului Intern.

2007-2008 Membru a grupului de lucru privind elaborarea proiectului de lege cu privire la procuratură, ulterior adoptată la 25.12.2008.

2012 - 2014 Membru al Grupului de lucru interministerial pentru reforma Institutului de capacitate juridică

2011-2014  Membru al Grupului de lucru pentru reforma Centrului pentru Drepturile Omului

2012  Studiu ”Tortura și rele tratamente față de minori în contextul justiției juvenile: răspunderea, impactul, prevenirea, identificarea cazurilor, oferirea suportului și raportare”

2012 Promotor al modificărilor efectuate în art. 95 Cod Penal prin Legea nr. 213 din 09.11.2012

2011 Organizator la nivel național a conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „ 1 an de la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”

2011 Autor al sesizării al Curtea Constituţională privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii din 19.07.1996. Decizia din 26.07.2011

2012 Organizator şi moderator la nivel național a conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „5 ani de la implementarea la nivel naţional a Protocolului facultativ la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime inumane sau degradante.

2013 Autor al sesizării la Curtea Constituţională privind controlul constituţionalităţii prevederilor Codului penal referitoare la castrarea chimică. Decizia din 04.07.2013

2014 Autor al sesizării la Curtea Constituţională privind controlul constituţionalităţii art. 21 din Legea cu privire la Avocatul Poporului (ombudsman) din 03.04.2014. Decizia  13.11.2014

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceza - Intermediar

Engleza - Intermediar

Rusa - Avansat

 

Declarația pe venit pentru anul 2015 a Viceministrului Justiției, Munteanu ANATOLIE
Declaraţia de interese personale a Viceministrului Justiţiei,  Munteanu ANATOLIE (anul 2015)


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 7101071     Soluție
 
Servicii
Close