Despre SSC

Sarcinile de bază ale Serviciului sunt*:  

-   organizarea activităţii organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă, sporirea calităţii şi culturii de deservire a populaţiei;

-   exercitarea competenţei stabilite de legislaţia în vigoare privind înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;

-   asigurarea respectării ordinii stabilite în procesul înregistrării de stat a actelor de stare civilă, în scopul protecţiei drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor, precum şi intereselor statului;

-   perfecţionarea formelor existente şi dezvoltarea unor noi forme de înregistrare solemnă a căsătoriei şi naşterii nou-născuţilor;

-   crearea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de stare civilă, parte componentă a sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei".

În corespundere cu sarcinile stabilite Serviciul realizează următoarele atribuţii:

-   implementează politicile în domeniul de stare civilă în limitele competenţei sale;

-   coordonează activitatea oficiilor teritoriale, precum şi activitatea primăriilor oraşelor, comunelor şi satelor, în vederea aplicării corecte de către acestea a legislaţiei în domeniul de înregistrare a actelor de stare civilă, acordîndu-le ajutorul metodic necesar;

-   controlează activitatea oficiilor teritoriale referitor la respectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de înregistrarea actelor de stare civilă;

-   exercită înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;

-   eliberează certificate de stare civilă cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor în conformitate cu prevederile legislaţiei;

-   organizează activitatea privind înregistrarea solemnă a căsătoriei, naşterii copiilor, a ceremoniilor de sărbătorire a căsătoriilor jubiliare, la cererea persoanelor, organizînd în acest sens concursuri republicane;

-   creează fondul de arhivă al registrelor de stare civilă, asigură evidenţa şi păstrarea acestuia;

-   operează rectificări, modificări şi completări în actele de stare civilă potrivit legislaţiei;

-   asigură conformitatea şi integritatea datelor din actele de stare civilă ce constituie parte componentă a Registrului de stat al populaţiei;

-   participă la elaborarea formularelor tipizate ale actelor de stare civilă şi certificatelor de stare civilă;

-   participă la elaborarea proiectelor de acte normative, elaborează recomandări metodice, instrucţiuni, regulamente şi alte indicaţii în vederea respectării legislaţiei în domeniu;

-   organizează confecţionarea şi distribuirea formularelor certificatelor de stare civilă, formularelor actelor de stare civilă şi altor acte de strictă evidenţă, organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă, exercită controlul respectării condiţiilor şi metodelor de evidenţă, păstrare şi utilizare a lor;

-   elaborează şi întocmeşte rapoarte privind înregistrarea actelor de stare civilă şi a altor rapoarte ce ţin de evaluarea şi generalizarea diverşilor indici ai activităţii specifice domeniului respectiv;

-   studiază şi generalizează experienţa naţională şi internaţională privind înregistrarea actelor de stare civilă, propunînd modalităţi de corelare a actelor legislative şi normative naţionale în domeniu cu normele comunitare;

-   aplică menţiuni pe actele de identitate privind înregistrarea actelor de stare civilă, remite actele de identitate întocmite pe numele decedaţilor în adresa oficiilor teritoriale de evidenţă şi documentare a populaţiei;

-   legalizează, conform legislaţiei în vigoare, documentele eliberate de organele de stare civilă ale Republicii Moldova în scopul utilizării acestora peste hotare;

-   eliberează duplicate ale certificatelor de stare civilă, extrase şi copii de pe actele de stare civilă, certificate privind starea civilă, precum şi certificate explicative, avize privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi alte documente potrivit competenţei, solicitate de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini sau apatrizi, care domiciliază sau anterior au domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova;

-   exercită şi organizează audienţa populaţiei, examinează scrisori, petiţii şi propuneri ale cetăţenilor, oferă consultaţii asupra problemelor de înregistrare a actelor de stare civilă;

-   prestează servicii cu plată populaţiei;

-   asigură evidenţa activităţii sale financiar-economice, prezentarea rapoartelor contabile şi statistice conform legislaţiei în vigoare;

-   dispune de alte atribuţii conform competenţei.

 


Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5423287     Soluție
 
Servicii
Close