print
CENTRUL DE ARMONIZARE A LEGISLAŢIEI prelungește concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (termen limită 19.02.2018)
24.01.2018

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Centrul de armonizare a legislației anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

Direcția armonizare a legislației

- specialist principal

Direcția asigurarea informațională

- specialist

 II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-        formularul de participare  (poate fi descărcat aici).

-        copia buletinului de identitate;

-        copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

-        copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-        copia carnetului de muncă;

-        documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

-        cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici);

-        acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 19 februarie 2018, ora 16:00.

 telefon de contact: +373 22 201404;

e-mail:aliona.neamtu@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Neamțu Aliona, consultant superior, Serviciul resurse umane și probleme speciale.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Tel (+373 22) 23 33 40
Fax (+373 22) 23 47 97
Copyright © 2020 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.