print
Atribuţiile
29.10.2011

a) ca instanţă de recurs judecă hotărîrile curţilor de apel;

[Art. 2 lit. a) modificat prin L373/19.07.2001, MO129/23.10.2001 art. 926]

a) ca instanţă de recurs judecă hotărîrile Curţii de Apel, Judecătoriei Economice a Republicii Moldova precum şi alte hotărîri judecarea cărora este dată în competenţa sa în competenţa acestora prin lege curţilor de apel;

b) judecă recursurile în anulare împotriva hotărîrilor judecătoreşti în condiţiile şi pentru motivele prevăzute de lege;

c) judecă în primă instanţă cauzele atribuite prin lege în competenţa sa;

d) sesizează din oficiu sau la propunerea instanţelor judecătoreşti Curtea Constituţională pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii actelor juridice;

e) generalizează practica judiciară, analizează statistica judiciară şi dă explicaţii din oficiu în chestiunile de practică judiciară,ce nu ţin de interpretarea legilor şi nu au caracter obligatoriu pentru judecători;

f) examinează informaţiile preşedinţilor instanţelor inferioare privind efectuarea justiţiei de către acestea;

g) acordă asistenţă metodică judecătorilor în chestiunile aplicării legislaţiei;

h) exercită în limitele competenţei sale atribuţii care derivă din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

i) exercită alte atribuţii conform legii.

Principiile de activitate ale Curţii Supreme de Justiţie:

a) legalităţii şi publicităţii;

b) separării puterii judecătoreşti de puterea legislativă şi cea executivă;

c) independenţei puterii judecătoreşti;

d) pregătirii şi prezentării bugetului propriu;

e) realizării dreptului său de a adopta hotărîri legale, întemeiate şi echitabile;

f) altor principii prevăzute de Legea privind organizarea judecătorească şi Legea cu privire la statutul judecătorului.

*(Extras din Legea cu privire la Curtea supremă de Justiţie nr.514 din 06.07.1995).

Acte legislative ce reglementează activitatea Curţii Supreme de Justiţie:

1.Constituţia Republicii Moldova

2.Legea cu privire la organizarea judecătorească, nr.789 din 26.03.1996

3.Legea privind Curtea Supremă de Justiţie, nr.514 din 06.07.1995.

Tel Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Linia instituțională pentru informare +373 22 20 14 20
Copyright © 2021 Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova - Toate drepturile sunt rezervate.