Prima / Persoane autorizate / Experţi judiciari
Experţi judiciari

»»  Anunţ privind organizarea examenului de calificare al experţilor judiciari şi lista subiectelor pentru examen.

Mininisterul Justiției anunță organizarea examenului de calificare și evaluare a experțilir judiciari, la examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevazute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43 la Ministerul Justiţiei şi achitarea, la bugetul de stat, a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa:  mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 102,  pînă pe 28 iulie 2017.

 

Desfășurarea examenului de calificare și evaluare a  experților judiciari  va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82, începând ora 10:00, sala 227, data 02.08.2017.  

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari: anexa1, anexa2,anexa3.

Persoană de contact: Ina Chetrean

Telefon: - 0 22 20-14-41 

»»  Hotărârea Comisiei de evaluare şi calificare a experţilor judiciari din 04.08.2017, privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar.

»»  Hotărârea privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar

»»  Anunţ privind organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari

Anunţ privind organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari 

17.10.2016    

Potrivit pct. 17 alin. 1) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari și potrivit pct. 4 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016,  Comisia de calificare și evaluare organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari.

În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune următoarele acte:  

a) cererea de admitere la examen;

b) copia buletinului de identitate;

c) dupa caz, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. d), Legea 68 din 14.04.2016 copia diplomei de studii superioare de licență în spedcialitatea pentru care solicit calificarea de expert judiciar sau a unui act echivalent acesteia ori copia diplomei de studii superioare de specialitate si de studii postunivetrsitare de rezidențiat/de master, sau respective, copia diplomei de studii superioare de licență ori a unui act echivalent acesteia și certificatul de calificare în specializarea corespunzătoarea;

d) după caz, copia actului ce confirm corespunderea cu condițiile prevăzute la art. 40 alin. (2), Legea supra menționată;

e) copia carnetului de muncă, dacă este cazul;

f) cazierul judiciar;

g) certificatul medical;

h) declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă;

i) contractual încheiat între expertul stagiar și instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condițiile art. 41 alin. (9) din Legea 68 din 14.04.2016;

j) raportul candidatului privind stagiul profesional;

k) referința conducătorului stagiului professional, confirmată de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară;

l) cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal ale persoanelor în privința cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului.

Actele de referinţă  urmează a fi depuse la instituția publică de expertiză judiciară/birou de expertiză judiciară corespunzător pînă la 13 decembrie 2017.

Examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari (proba scrisă) va avea loc la data de 21- 22.12.2017, sala 227,    etajul II, ora 09.00

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari:Anexe

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon: - (0 22) 20-14-41

»»  Hotărârea Comisiei privind evaluarea și conferirea gradelor activității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare.

»»  Hotarârea Comisiei din data de 21.12.2017 privind candidații care au promvat examenul de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Decizia Comisiei de selectare prin concurs a unui reprezentant al mediului academic în componența Comisiei de contestare a rezultatelor examenului de calificare a experților judiciari

»»  Decizia Comisiei de selectare prin concurs a unui reprezentant al mediului academic în componența Comisiei de contestare a rezultatelor examenului de calificare a experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei din data de 25.01.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din data de 31.01.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar;

»»  Hotărârea Comisiei din data de 01.02.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar;

»»  Hotărârea Comisiei din data de 02.02.2018 privind promovarea examenului de calificare în calitate de expert judiciar

»»  Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare şi evaluării activităţii şi performanțelor experților judiciari

Potrivit pct. 17 alin. 1) şi 3) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Mininisterul Justiției anunță organizarea examenului de calificare și evaluarea activităţii şi performanţelor experțilir judiciari. 

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevazute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43 la Ministerul Justiţiei şi achitarea, la bugetul de stat, a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 103, pînă pe data de 28 martie 2018.

Dosarul pentru participare la evaluare cu actele şi sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (potrivit Anexei nr. 1 la Regulamentul privind procedura ;I criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare), urmează a fi depus la Ministerului Justiţiei adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 82, bir. 103 pînă la data de 20 martie 2018.

  • Desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experțilir judiciari va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 27.03.2018
  • Desfășurarea examenului de calificare va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 august 1989, nr. 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 04.04.2018.

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari: anexa1, anexa2,anexa3.

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon: - (0 22) 20-14-47.

»»  Hotărârea Comisiei privind conferirea gradelor de calificare experţilor judiciari din data de 27 martie 2018

»»  Hotărârea Comisiei privind promovarea examenului de calificare şi atribuirea calităţii de expert judiciar din data de 04.04.2018

»»  Anunț privind organizarea și desfășurarea evaluării ordinare a activității și performanțelor experților judiciari

Potrivit pct. 17 alin. (3) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Ministerul Justiției anunță organizarea și desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experților judiciari. 

În vederea admiterii la evaluare, experții judiciari vor depune următoarele acte:  

a)     Cererea privind admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor expertului judiciar (în care să fie indicate specialitățile și gradul de calificare pentru care solicită evaluarea și datele de contact); 

b)    Copia buletinului de identitate; 

c)     sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (potrivit Anexei nr. 1 la Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare).

Actele de referință urmează a fi depuse la Ministerul Justiţiei, adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 103 până la data de 21 mai 2018 inclusiv.

Desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experților judiciari va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 29.05.2018.

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon: (022) 20-14-47

»»  Extras din Registrul de stat al experților judiciari

»»  Extras din Registrul de stat al birourilor individuale și asociate de expertiză judiciară

»»  Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare privind atribuirea calității de expert judiciar

Potrivit pct. 17 alin. 1) şi 3) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Ministerul Justiției anunță organizarea examenului de calificare privind atribuirea calității de expert judiciar.

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevăzute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43 la Ministerul Justiţiei şi achitarea, la bugetul de stat, a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 103, până pe data de 30 mai 2018.

Desfășurarea examenului de calificare va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 04.06.2018

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari: Anexă

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon:(022)20-14-47

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 29.05.2018 privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 29.05.2018 privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 29.05.2018 privind atribuirea calității de expert judiciar fără susținerea examenului de calificare.

»»  Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari

Potrivit pct. 17 alin 1) şi 3) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Ministerul Justiției anunță organizarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari.

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care a depus sau urmează a prezenta actele prevăzute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017, cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43, aceeași lege, la Ministerul Justiţiei şi achitarea la bugetul de stat a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare sau dosarul pentru participare la evaluare cu actele şi sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (potrivit Anexei nr. 1 la Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 444 din 30.05.2017) urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei, str. 31 August 1989, 82, bir. 102,  până pe data de 24 septembrie 2018 inclusiv.

Desfășurarea examenului de calificare și evaluare a activității și performanțelor experților judiciari va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 August 1989, 82, începând cu ora 09:00, sala 227, la data de 28 septembrie 2018

Lista subiectelor pentru examenul de calificare al experților judiciari: Anexă

Persoană de contact: Bandur Cristina

Telefon:(022)20-14-41

 

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 28.09.2018, privind evaluarea și conferirea gradelor de calificare experților judiciari.

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 28.09.2018, privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de experților judiciari.

»»  Anunț privind organizarea și desfășurarea evaluării activității și performanțelor judiciari

 

Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activității și performanțelor experților judiciari

 

Potrivit pct. 17 alin. (3) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Ministerul Justiției anunță organizarea și desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experților judiciari. 

În vederea admiterii la evaluare, experții judiciari vor depune următoarele acte:  

a) Cererea privind admiterea la evaluarea ordinară a activității și performanțelor expertului judiciar (în care să fie indicate specialitățile și gradul de calificare pentru care solicită evaluarea și datele de contact);  

b) Copia buletinului de identitate;  

c) Sursele de verificare corespondente fiecărui criteriu de evaluare a performanţelor expertului judiciar (potrivit Anexei nr. 1 la Regulamentul privind procedura și criteriile de evaluare a performanţelor expertului judiciar şi modul de acordare a gradelor de calificare).

Actele de referință urmează a fi depuse la Ministerul Justiţiei, adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 103  până la data de 5 decembrie 2018 inclusiv.

Desfășurarea evaluării activităţii şi performanţelor experților judiciari va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82, la data de 13.12.2018, ora 13:00, sala 227.

Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea

Telefon: (022) 20-14-47

Lista experților judiciari care vor fi supuși evaluării (Anexă)

 

 

»»  Hotărârea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 13.12.2018 privind conferirea gradelor de calificare a experților judiciari

Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari


HOTĂRÂRE privind conferirea gradelor de calificare experților judiciari

13 decembrie 2018 mun. Chișinău
Întrunită în ședința din 13 decembrie 2018, Comisia de calificare și evaluare a experților judiciari în componența:
Prezenți:
Preşedinte - Cataraga Olga, director, Centrul Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară.
Reprezentanţi ai mediului academic:
Luchin Lilian, șef al Catedrei „Procedură penală și criminalistică" a Academiei „Ștefan cel Mare și Sfînt" a Ministerului Afacerilor Interne, colonel de poliție;
Vatamanu Vladimir, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, Catedra Morfopatologie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu".
Secretar - Sîci-Borodin Olesea, consultant superior, Direcția profesii și servicii juridice, Ministerul Justiției.
Membrii Comisiei pentru specialitățile de expertiză judiciară 1.01-1.03; 2.01; 4.01 și 6.01 conform Nomenclatorului expertizelor judiciare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 195 din 24.03.2017, după cum urmează:
Petcovici Piotr - director adjunct al Centrului Național de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară;
Crețu Gheorghe - expert judiciar de categorie superioară din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare;
Florea Lilia - șef al Laboratorului metodico - ştiinţific al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, expert judiciar de categorie superioară;
Grosu Vasile - expert judiciar de categorie superioară al Laboratorului metodico - ştiinţific din cadrul Centrului Naţional de Expertize Judiciare;
Munteanu Maxim - expert judiciar de categorie superioară din cadrul Direcției Generale Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție;
Brezițchii Alexandr - expert judiciar de categoria întâi, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

În temeiul prevederilor art. 55 și 56 din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, pct. 17 și 26 din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1411 din 27.12.2016, Regulamentului privind procedura și criteriile de evaluare a performanțelor experților judicioari și modul de acordare a gradelor de calificare, aprobat prin odinul ministrului justiției nr. 444 din 30.05.2017 și urmare a susținerii evaluării performanțelor experților judiciari,
a hotărât:
I. Se menține gradul de calificare deținut expert judiciar de categoria superioară pentru următoarea specialitate de expertiză: 4.01. Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor dlui Botnari Valeriu, care a acumulat 69 de puncte - calificativul „foarte bine".
II. Se menține gradul de calificare deținut expert judiciar de categoria superioară pentru următoarele specialități de expertiză: 4.01. Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor și 6.01. Expertiza tehnică a documentelor dlui Țenchiu Alexei, care a acumulat 59 de puncte - calificativul „bine".
Cataraga Olga, Președinte - semnat

Luchin Lilian, membru - semnat

Vatamanu Vladimir, membru - semnat

Petcovici Piotr, membru - semnat

Crețu Gheorghe, membru - semnat

Florea Lilia, membru - semnat

Grosu Vasile, membru - semnat

Munteanu Maxim, membru - semnat

Brezițchii Alexandr, membru - semnat

Sîci-Borodin Olesea, secretar - semnat

 

 

 

»»  Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar

Anunț privind organizarea și desfășurarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar

Potrivit pct. 17 alin. 1) din Regulamentul privind activitatea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016, Ministerul Justiției anunță organizarea examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar

La examenul de calificare sunt admise persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 40 şi care urmează a prezenta actele prevăzute în art. 43 din Legea nr. 68 din 14.04.2017 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar. și anume:

a) cererea de admitere la examen (care va conține - numele prenumele candidatului; datele de contact; instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară în care a efectuat stagiul prfesional; după caz - mențiunea privind scutirea de la efectuarea stagiului profesional, cu indicarea temeiului; specialitatea de expertiză pentru care solicită calificarea de expert judiciar.);
b) copia buletinului de identitate;
c) dupa caz, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) lit. d), Legea 68 din 14.04.2016 copia diplomei de studii superioare de licență în spedcialitatea pentru care solicit calificarea de expert judiciar sau a unui act echivalent acesteia ori copia diplomei de studii superioare de specialitate si de studii postunivetrsitare de rezidențiat/de master, sau respective, copia diplomei de studii superioare de licență ori a unui act echivalent acesteia și certificatul de calificare în specializarea corespunzătoarea;
e) copia carnetului de muncă, dacă este cazul;
f) cazierul judiciar;
g) certificatul medical;
h) declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă ( art. 40 alin. (3) lit. a), b) și c));

precum și actele prevăzute la pct. 4 din Regulamentul privind condițiile de desfășurare și promovare a examenului de calificare pentru atribuirea calității de expert judiciar, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1411 din 27.12.2016 și anume:

1) contractual încheiat între expertul stagiar și instituția publică de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară sau actul eliberat în condițiile art. 41 alin. (9) din Legea 68 din 14.04.2016;
2) raportul candidatului privind stagiul profesional;
3) referința conducătorului stagiului profesional, confirmată de conducătorul instituției publice de expertiză judiciară sau biroul de expertiză judiciară;
4) cinci rapoarte de expertiză, din care vor fi excluse sau radiate datele cu caracter personal ale persoanelor în privința cărora a fost realizată expertiza, pe specialitatea solicitată, sub supravegherea conducătorului stagiului.

Totodată, persoanele care intenţionează să-şi desfăşoare activitatea în domeniul expertizei judiciare în cadrul unui birou de expertiză judiciară se admit la examenul de calificare după depunerea actelor indicate la alin. (2) art. 43, aceeași lege, la Ministerul Justiţiei şi achitarea la bugetul de stat a taxei iniţiale obligatorii în mărime de 20 de unităţi convenţionale.

Actele de referință pentru participare la examenul de calificare, urmează a fi depuse la Ministerului Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 103, până la data de 12.02.2019.

Desfășurarea examenului de calificare și evaluare va avea loc în incinta Ministerului Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82.
Perioada desfășurării Examenului:
20.02.2019, ora 13.00, sala 227
11.01. Examinarea substanţelor narcotice (drogurilor) psihotrope şi a precursorilor.
11.11. Examinarea urmelor secundare ale tragerii şi a produselor împuşcăturii.
26.04 Expertiza medico-criminalistică şi 25.01/26.04 „Expertiza în baza documentelor, în limitele competenţei specialităţii de expertiză medico-legală, a cadavrelor, persoanelor şi a obiectelor biologice de origine umană.

21.02.2019, ora 13.00, sala 227
6.01. Expertiza tehnică a documentelor.

22.02.20191, ora 13.00, sala 227
1.01.Examinarea urmelor digitale, palmare şi plantare.
1.02. Examinarea crestoscopică (edgeoscopia).
1.03. Examinarea poroscopică.
15.02. Partajarea/modul de folosinţă a bunurilor imobile.

26.02.2019, ora 13.00, sala 227
2.01. Expertiza traseologică.

27.02.2019, ora 13.00, sala 227
3.01. Examinarea armelor albe.
4.01. Examinarea scrisului de mână şi a semnăturilor.

28.02.2019, ora 13.00, sala 227
7.01. Expertiza de portret.
8.01. Examinarea armelor de foc şi a muniţiilor.

Lista subiectelor pentru examenul de calificare: Anexă
Persoană de contact: Sîci - Borodin Olesea
Telefon:(022)20-14-47

 

 

»»  Hotarărea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 20.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărîrea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 20.02.2019 privind conferirea gradelor de calificare experților judicari evaluați.

»»  Hotarărea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 21.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotarărea Comisiei de calificare și evaluare a experților judiciari din 22.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 26.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 27.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

»»  Hotărârea Comisiei din 28.02.2019 privind promovarea examenului de calificare și atribuirea calității de expert judiciar

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 6034103     Soluție
 
Servicii
Close