Prima / Noua Strategie în Sectorul Justiției
Noua Strategie în Sectorul Justiției

»»  Activitatea din 2017-2018

Reformarea sectorului justiției, în Republica Moldova, a început odată cu adoptarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pe anii 2011-2016, fiind prelungită prin Hotărârea Parlamentului nr.259 din 08.12.2016 cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției, până la 31.12.2017.

Continuitatea reformei sectorului de justiție reprezintă un proces firesc. Astfel, prin Ordinul Ministrului Justiției nr.383 din 12 mai 2017, a fost creat grupul de lucru (GL) pentru elaborarea unui nou document de politici pentru asigurarea continuității reformei în sectorul justiției. Componența GL, care se regăsește în Anexa la Ordin, cuprinde reprezentanți ai Parlamentului Republicii Moldova, Președinției Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Curții Supreme de Justiție, Consiliului Superior al Magistraturii, Centrului Național Anticorupție, ai altor autorități și instituții publice, precum și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare și organizațiilor societății civile.

În anul 2017, Ministerul Justiției a organizat două ședințe privind lansarea noului document de politici pe acest sector și prezentarea direcțiilor strategice elaborate urmare a recomandărilor rapoartelor pe diverse domenii din cadrul SRSJ 2011-2016, precum și a propunerilor parvenite de la membrii GL.

Astfel, la data de 29 mai 2017, a avut loc lansarea procesului de elaborare a unui nou document de politici în vederea continuării procesului de reformare a sectorului justiției.

În cadrul acestei ședințe, reprezentanții Ministerului Justiției, au prezentat criteriile de elaborare a noului document, solicitând invitaților să se pronunțe asupra tematicilor documentului. Totodată, a fost creată și o adresă de email la care instituțiile implicate să remită propunerile și comentariile proprii vis-a-vis de modul în care văd fiecare procesul.

Cercul celor prezenți la ședință a fost unul extins și destul de reprezentativ, nu doar numeric. Termenii-cheie ai ședinței au fost strategie practică, strategie reală, rezultate palpabile, rezultate măsurabile, interesele justițiabilului.  

Cât privește cea de-a doua ședință, aceasta a avut loc în data de 17 noiembrie 2017. În cadrul ședinței a fost prezentat scheletul Noii Strategii, elaborat în baza propunerilor și sugestiilor parvenite în adresa Ministerului Justiției, urmare a solicitării din cadrul primei ședințe. Totodată, aceasta nu presupune că cei interesați nu ar mai putea interveni cu sugestii. În acest sens, a fost acordat și un termen pentru formularea acestora.

Noua Strategie va reprezenta preponderent acțiuni de aplicare și implementare a cadrului normativ aprobat în cadrul SRSJ 2011-2016, reprezentând o continuitate a reformelor demarate anterior.

Masa rotundă: mecanismele de monitorizare și raportare a reformelor în sectorul justiției, alocarea strategică a resurselor

Ședință a Grupului de lucru Nr 1

Ședință a Grupului de lucru Nr 2

»»  Activitatea din 2019

Consolidarea sectorului justiției rămîne una din prioritățile statului, fiind necesară continuarea eforturilor pentru sporirea independenței, imparțialității și calității actului justiției, îmbunătățirea competenței profesioniștilor din domeniu, integrității și eficienței întregului sector.Pentru realizarea unor obiective și a unor acțiuni reale, necesare și cu efect durabil, se impune elaborarea unui instrument de politici în care să fie abordate problemele existente în sistemul justiției, definite căile de soluţionare a problemelor respective şi evaluat impactul așteptat asupra societății.În context, Ministerul Justiției a demarat procedura de elaborare a acestuia, fiind creat și un grup de lucru în acest scop, întocmită prima versiune a proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției și au fost organizate ședințe cu subiecții interesați și partenerii de dezvoltare.Informăm despre continuarea procesului de elaborare a noii strategii de dezvoltare/consolidare a sectorului justiției și mizăm pe suportul tuturor celor interesați de elaborarea unui document de politici care să răspundă așteptărilor.
Pornind de la acest deziderat, am fi recunoscători dacă am recepționa opinia celor interesați privind problemele din sectorul justiției în sens larg, vizînd sistemul judecătoresc, organele procuraturii și alte organe de drept, profesiile liberale, etc. și acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru soluționarea acestora. Acțiunile vor viza, în principal, măsuri practice pentru impulsionarea anumitor schimbări în cadrul sistemului justiției și acțiuni privind implementarea cadrului normativ existent pentru a asigura stabilitatea și supremația legii. Propunerile de lege ferenda se vor formula, cu titlu de excepție, în cazul în care pentru depășirea unor probleme sistemice sunt inevitabile intervențiile de ordin legislativ.
Rămînem în așteptarea unor propuneri argumentate ce ar putea fi reflectate în noul document de politici pentru dezvoltarea/consolidarea sectorului justiției. Sugestiile dvs. pot fi expediate la adresa: strategie@justice.gov.md.
Persoanele responsabile:
Lilia RUSU - Șef, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (tel: 0 22 20 14 40);
Tudor MORARI - Șef adjunct interimar, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (tel: 0 22 20 14 39);
Cristina MELNIC - Șef, Direcția elaborare acte normative (tel: 0 22 20 14 33);
Victor STRATU - consultant principal, Direcția elaborare acte normative (tel: 0 22 20 14 21);

Evenimente

»»  Propuneri recepționate

»»  Proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022

În scopul asigurării continuității în consolidarea sectorului justiției, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022 care cuprinde o abordare strategică și sistemică a obiectivelor aferente problemelor existente în cadrul sistemului, cu stabilirea (definirea) instrumentelor de soluționare și a impactului așteptat.

Proiectul noului document de politici a fost elaborat de Ministerul Justiției în baza propunerilor/sugestiilor formulate în scris și a celor prezentate verbal în cadrul discuțiilor cu actorii din sectorul justiției sau alte persoane interesate și va permite stabilirea pe termen mediu a unei viziuni de ansamblu privind dezvoltarea sectorului justiției.

Domeniile de intervenție strategică identificate în proiectul Strategiei vor fi reflectate în Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia prin identificarea măsurilor concrete. La fel, în Planul de acțiuni vor fi stabiliți termeni în cadrul cărora va fi programată desfășurarea fiecărei activități și autoritățile responsabile de executarea acestora. Proiectul Planului de acțiuni se află în proces de elaborare și va fi consultat ulterior cu toți factorii interesați. Atât proiectul Strategiei, cât și a Planului de acțiuni urmează a fi aprobate de către Parlament.

În vederea asigurării unei analize ample a proiectului elaborat, Ministerul Justiției anunță lansarea procesului de consultare publică și solicită respectuos formularea propunerilor/comentariilor asupra conținutului acestuia, care pot fi prezentate atât pe suport de hârtie cât și în format electronic la adresa: strategie@justice.gov.md
(persoane de contact: Lilia Rusu, Cristina Melnic; tel.022 201440).

Proiectul Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2022

Draft The Justice Sector Development Strategy for the years 2019-2022

 

 

 

»»  Proiectul Strategiei pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției pentru anii 2021-2024

»»  Avize recepționate

»»  Expertizele Consiliului Europei

»»  Proiect aprobat de Guvern – 28 octombrie 2020

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10668862     Soluție
 
Servicii
Close