Sfera de activitate

»»  Procesul de elaborare şi avizare a actelor normative

Procesul de elaborare şi avizare a actelor normative - ţine de competenţa Direcţiei Generale Legislaţie, care este o subdiviziune structurală a Ministerului Justiţiei. Prin intermediul acestei direcţii, Ministerul elaborează proiecte de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului în domeniul justiţiei şi alte domenii; avizează proiectele de acte normative prezentate Guvernului; efectuează expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative departamentale.

Pentru elaborarea unui act normativ, sînt desemnaţi specialiştii care vor lucra asupra proiectului; se înaintează propuneri privind problemele ce ţin de competenţa ministerului; apoi se prezintă organului care elaborează proiectul materialele şi argumentările necesare.

Proiectul de act normativ se elaborează în termen rezonabil, conform actului care îl ordonă sau conform  planului său de elaborare.

Înainte de a fi prezentat spre aprobare, proiectul de act normativ se avizează în mod obligatoriu de autorităţile şi instituţiile implicate direct în soluţionarea problemelor incluse în proiect, de alte autorităţi şi instituţii interesate, de autorităţile în a căror sarcină este pusă avizarea obligatorie, precum şi se consultă public.

Termenul general de avizare este de 10 zile. Dacă proiectul este voluminos ori complex sau dacă se cere studierea unor materiale suplimentare, termenul este de pînă la o lună în cazul în care conducătorii autorităţilor şi instituţiilor interesate nu au stabilit altfel. Curgerea termenului începe în ziua intrării şi înregistrării proiectului la autoritatea sau instituţia care avizează.

Proiectul de act normativ este supus în mod obligatoriu unei expertize juridice pentru a se verifica dacă nu contravine Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei, naţionale, legislaţiei comunitare, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi normelor tehnicii legislative.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312810

 

»»  Avocatura

Avocatura - Ministerul Justiţiei în colaborare cu actorii sectorului dat, elaborează şi avizează proiectele de acte legislative şi alte acte normative în domeniul avocaturii. Deasemenea Ministerul eliberează şi retrage licenţele pentru exercitarea profesiei de avocat ţinînd Registrul acestora. Avocatura este un sector al justiţiei liberalizat, imixiunea organelor statale în această activitate fiind minimalizată de aceeia informaţia suplimentară la acest capitol o puteţi găsi la adresa www.avocatul.md

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335889

 

»»  Notariatul

Notariatul - Ministerul Justiţiei elaborează proiectele de acte legislative şi alte acte normative în domeniul activităţii notariale, asigură uniformitatea practicii notariale prin elaborarea recomandărilor metodologice privind aplicarea legislaţiei ce reglementează activitatea notarială. Deasemenea ministerul examinează petiţiile şi adresările cu privire la acţiunile notarilor, supraveghează şi efectuează controlul activităţii notariale. De competenţa ministerului ţine admiterea la stagiere şi organizarea examenului de calificare a profesiei de notar, pregătirea  actelor necesare pentru eliberarea şi retragerea licenţei, suspendarea şi încetarea activităţii notarilor. Ministerul ţine Registrul de Stat al Notarilor eliberînd extrase din acesta,  ţine registrul de evidenţă a absenţei notarilor de la birou. Prin intermediul ministerului se efectuează interpelările  organelor de justiţie ale altor state  referitor la îndeplinirea actelor notariale;

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311593

 

»»  Medierea

Medierea - În vederea organizării şi coordonării activităţii mediatorilor, pe lîngă Ministerul Justiţiei se înfiinţează Consiliul de mediere, membrii acestuia fiind desemnaţi prin ordinul ministrului în baza rezultatelor concursului public organizat de Ministerul Justiţiei. Consiliul de mediere efectuează atestarea mediatorilor care au urmat cursurile de pregătire iniţială, iar ministerul justitiei eliberează atestatul pentru exercitarea profesiei de mediator. Consiliul hotărăşte asupra răspunderii disciplinare a mediatorilor, de asemenea întocmeşte şi actualizează Tabelul mediatorilor care se aprobă şi se plasează pe pagina web a ministerului. La propunerea Consiliului de mediere, ministrul justiţiei, suspendă sau încetează prin ordin calitatea de mediator, ordinul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Mediatori vezi aici

Actele necesare

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326080

 

»»  Executorii judecătoreşti

Executorii judecătoreşti - Ministerul justiţiei, în limitile competenţei sale, supraveghează şi efectuează controlul activităţii executorilor judecătoreşti, însă fără a da apreciere acţiunilor procesuale ale acestora. Deasemenea, ministerul înaintează propuneri de elaborare şi modificare a actelor normative aferente acestui domeniu. Ministerul examinează petiţiile din domeniul dat, eliberează licenţe pentru activitatea de executor. Pe lîngă Ministerul Justiţiei se constituie Colegiul disciplinar al executorilor judecătoreşti . Organul professional al executorilor judecătoreşti este Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din care fac parte toţi executorii.

www.unej.md

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335333

 

»»  Asistenţa juridică garantată de stat

Asistenţa juridică garantată de stat - Asistenţa juridică garantată de stat reprezintă acordarea serviciilor juridice, în limitele prevăzute de legea menţionată, din contul mijloacelor destinate acordării unor astfel de servicii, persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor. şi care întrunesc următoarele condţii:

  • Asistenţa juridică primară se acordă  atît cetăţenilor RM, cît şi cetăţenilor străini şi apatrizilor în procedurile sau cauzele ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice şi a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova.
  • Asistenţa juridică calificată se acordă persoanelor care întrunesc condiţiile stabilite în lege.

 Ministerul Justiţiei are următoarele atribuţii în domeniul asistenţa juridică garantată de stat : elaborează politica de stat în domeniul asistenţei juridice garantate de stat; elaborează proiecte de acte normative în domeniul asistenţei juridice garantate de stat; monitorizează procesul de implementare a normelor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi  procesul de evaluare a calităţii acestei asistenţe; determină, în comun cu autorităţile interesate, mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică din oficiu; asigură finanţarea asistenţei juridice, acordate de către avocaţii numiţi din oficiu şi controlează utilizarea  mijloacelor repartizate conform destinaţiei; elaborează şi prezintă Ministerului Finanţelor proiectul bugetului acordării de asistenţă juridică garantată de stat; exercită alte funcţii

Informaţii suplimentare, referitoare la asistenţa juridică garantată de stat, pot fi găsite pe site-ul http://www.cnajgs.md/

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325350

 

»»  Expertiza judiciară

Expertiza judiciară - Expertiza judiciară este o activitate ştiinţifico-practică şi constă în efectuarea de către expert, în scopul aflării adevărului, a unor cercetări privind obiectele materiale, organismul uman, fenomenele şi procesele ce ar putea conţine informaţii importante despre circumstanţele cauzelor examinate de organele de urmărire penală şi de instanţa judecătorească.

Expertiza judiciară se efectuează de către experţii instituţiilor specializate de stat din sistemul Ministerului Justiţiei, şi altor autorităţi publice, precum şi de către alte persoane competente, desemnate de ofiţerul de urmărire penală, de procuror sau de instanţa judecătorească.

Ministerul justiţiei organizează cercetări ştiinţifice în domeniul criminologiei şi al expertizei judiciare; conduce activitatea instituţiilor de expertiză judiciară; organizează, în comun cu Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, cu instituţiile ştiinţifice, ministerele şi departamentele de resort, conferinţe şi consfătuiri ştiinţifice privind problemele dezvoltării ştiinţei juridice;

Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ) este o instituţie coordonatoare în domeniul teoriei şi practicii expertizei judiciare şi criminalisticii. Fiind instituţie coordonatoare, Centrul elaborează metode eficiente de cercetare şi aplicare a lor în practica de expertizare, contribuind, prin aceasta, la  înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova.

Activitatea Centrului Naţional de Expertiză Judiciară este reglementată de Legea cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, nr. 1086 din 23.06.2000. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311530

 

»»  Interpreţii şi traducătorii

Interpreţii şi traducătorii - Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească sînt în drept să ia cunoştinţă de actele, de lucrările dosarului şi să vorbească în judecată  prin interpret.

Interpretul este persoană specializată în traducerea orală dintr-o limbă în alta şi/sau în traducerea semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi, mijlocind astfel înţelegerea dintre două sau mai multe persoane;  Traducătorul este persoană specializată în traducerea textelor scrise dintr-o limbă în alta în cadrul profesiei sale.

În vederea asigurării dreptului la interpret, Ministerul Justiţiei în limitele competenţei sale, supraveghează şi efectuează controlul activităţii interpreţilor şi traducătorilor; ţine Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor; publică extrase din Registrul de stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi.

Activitatea traducătorilor şi interpreţilor este reglementată de următoarele acte normative:

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10669100     Soluție
 
Servicii
Close