Direcția apostilă
imprimare

Aplicarea Apostilei

"APOSTILA" este semnul imprimat al ştampilei indicat în anexa nr.1 al Regulamentului privind aplicarea apostilei, completat la toate rubricile şi sigilat în modul corespunzător. Aplicarea "APOSTILEI" este  unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.

Începînd cu data de 16 martie 2007, pentru Republica Moldova a intrat in vigoare  prevederile Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, permite o simplificare esenţială a procedurii de recunoaştere în străinătate a actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova, necesare de a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat membru al convenţiei.

Ce acte se supun apostilării?

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind aplicarea apostilei, "APOSTILA" se aplică pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat, parte la Convenţie.

"APOSTILA" se aplică pe actul original.

Ministerul Justiţiei este responsabil pentru aplicarea apostilei pe următoarele acte oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice:

a) documentele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998;

d) actele de studii, eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie care se vor prezenta însoţite de confirmarea de la instituţia de învăţămînt care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educaţiei;

d1) actele de studii eliberate începînd cu anul 1992 de către instituţiile de învăţămînt din unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului şi mun. Bender, întocmite pe formulare de model aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ale căror sigilii şi ştampile nu conţin simboluri de stat, simboluri ale altor formaţiuni de tip statal sau însemne şi menţiuni care pot fi asimilate acestora, cu excepţia celor ale Republicii Moldova

e) actele notariale;

f) acte care emană de la instanțele judecătorești, organe ale procuraturii sau executorii judecătoreşti;

g) documentele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;

h) adeverinţele și certificatele medicale eliberate de Comisia Centrulă pentru examinarea medicală a migranţilor şi Centrul naţional de sănătate publică / Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;

i) acte oficiale, eliberate la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice care cad sub incidenţa art.1 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961.

j) copiile și traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate indicate la prezentul punct, cu excepția lit. e)

După caz, dacă în statul destinatar se solicită prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după aplicarea apostilei pe actul original, se traduc în limba ţării de destinaţie, inclusiv "APOSTILA", şi se legalizează notarial, ulterior fiind aplicată "APOSTILA" pe actul tradus.

Apostila nu se aplică pe:

a) documentele întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova;

b) documentele administrative care au legătură directă cu o operaţiune comercială sau vamală.

Apostila se aplică pe actul original. În cazul actelor cu multiple pagini, apostila se aplică pe pagina cu semnătura supusă apostilării.

Pentru aplicarea e-apostilei, autoritatea responsabilă creează unsingur document în format PDF, în care se include copia scanată a actului oficial şi apostila, după care documentul va fi semnat de către persoana competentă cu semnătură digitală

Documentele prezentate pentru legalizare trebuiesă fie scrise clar şi citeţ. Semnăturile persoanelor oficiale şi amprentele sigiliilor şi ştampilelor lor trebuie să fie desluşite.

 Încaz de depistare a greşelilor mecanice evidente, a faptelor ce contravin una alteia, actele se înapoiază pentru efectuarea corectărilor necesare.

Dacă înstatul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după apostilare, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila.

Aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă:

a) actul este destinat prezentări pe teritoriul statului care nu este membru al Convenţiei sau care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la această Convenţie;

b) textul actului nu este lizibil ca rezultat al deteriorării;

c) actul este completat sau semnat cu creion sau este primit prin intermediul legăturii faximile;

d) actul conţine completări sau corectări neconfirmate oficial;

e) actul nu este susceptibil a fi apostilat;

f) autoritatea responsabilă nu deţine specimentele semnăturilor persoanelor împuternicite şi amprenta sigiliilor sau ştampilelor instituţiilor corespunzătoare;

h) taxa de stat și tariful pentru apostilare nu au fost achitate în decurs de 3 luni de la depunerea cererii.

După înlăturarea impedimentelor stabilite solicitantul poate depune cererea repetat, conform procedurii stabilite de prezentul Regulament, cu achitarea taxei de stat și/sau tarifelor stabilite.

Cine poate depune cerere pentru aplicarea "APOSTILEI" pe actele oficiale?

Cererea privind aplicarea apostilei poate fi depusă de orice deținător al actului.

Pentru apostilarea actelor oficiale, solicitantul care deţine semnătura digitală poate depune cererea şi în format electronic, pe portalul www.apostila.gov.md.

 Care este procedura de depunere/ridicare a actelor?

Depunerea cererii are loc în incinta Ministerului Justiţiei (intrarea din spate), amplasată pe str. 31 August 1989 nr.82, mun.Chişinău, conform programului şi terminilor stabiliţi:

Depunerea actelor spre apostilare

Pe numele sau în interesul cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini sau apatrizilor.

Termenele de examinare

Pe numele sau în interesul persoanelor fizice (întreprinzătorilor) şi persoanelor juridice.

Orarul de lucru

       

100 Lei + 30 Lei

Taxa de Stat  Serviciul apostilă

3 zile lucrătoare

150 Lei + 30 Lei

Taxa de Stat    Serviciul apostilă

  Luni-vineri

08:00-16:00

100 Lei

Taxa de Stat 

5 zile lucrătoare

150 Lei

Taxa de Stat

Luni-vineri

08:00-16:00

Notă: Persoanele cu dizabilităţi severe și accentuate, precum și persoanele care necesită intervenții medico-chirurgicale urgente, la prezentarea confirmării, beneficiază de o reducere a tarifului pentru serviciul apostilă de  50 %.

La depunerea cererii pentru aplicarea apostilei, solicitantul va prezenta buletinul său de identitate în original. În cazul depunerii cererii în format electronic, copia scanată a buletinului de identitate a solicitantului  se anexează la cerere.
Solicitantul achită taxa de stat şi tariful pentru serviciul apostilă.

Procesarea cererii are loc după confirmarea achitării serviciului.

Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului, de către autoritatea responsabilă, cu apostila aplicată în termenul solicitat, stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006, care începe să curgă din momentul confirmării plăţii.

În cazul neachitării integrale a taxei de stat şi tarifului pentru apostilă în termen de 3 luni, cererea se restituie.

Apostila se eliberează solicitantului sau titularului actului oficial la ghişeele autorităţii responsabile.

E-apostila se eliberează prin intermediul portalului www.apostila.gov.md prin descărcarea apostilei cu aplicarea codului de securitate transmis de autoritatea responsabilă la momentul depunerii cererii. Autoritatea responsabilă nu poartă răspundere pentru pierderea sau transmiterea de către solicitant a codului unic de procesare e-apostilă către terţi..

Actele prezentate pentru apostilare se eliberează solicitantului cu apostila sau e-apostila aplicată timp de 5 zile lucrătoare. Actele prezentate pentru apostilare în regim de urgenţă se eliberează în termen de 3 zi lucrătoare, în cazul în care nu este necesară verificarea suplimentară a acestora.

Verificarea suplimentară a actelor în condiţiile prevăzute la pct. 23 al Regulamentului poate dura pînă la 25 de zile lucrătoare.

Termenul de examinare

Programul de lucru

3 zile

lucrătoare

 

Luni-Vineri

08:00-16:30

 

5 zile lucrătoare

 Direcţia apostilă atenţionează solicitanţii de depunere a actelor spre apostilare că factorul 'greşeala umană' poate afecta pe cei neavizaţi în sensul că erorile comise în actele oficiale supuse apostilării vor atrage nulitatea actelor respective sau vor tărăgăna procedura de aplicare a apostilei.

 

imprimare

Actele destinate prezentării pe teritoriul statului care nu este parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, (Iordania, Canada, Kuweit, Liban, Libia, Emiratele Arabe Unite, Siria etc.) sau pe teritoriul statului, parte la Convenţie, care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la aceasta, (Germania), vor urma procedura obişnuită de supralegalizare.

Prin supralegalizare înţelegîndu-se formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţărilor pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau,după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act, aplicate pe actele oficiale întocmite pe teritoriul statului emitent.

În procedura legalizării consulare a actelor destinate prezentării în autorităţile competente ale altor state, Ministerul Justiţiei este responsabil pentru:

1.      Legalizarea autenticităţii semnăturii notarului şi a ştampilei acestuia pe actele persoanelor fizice şi juridice.

Legalizarea autenticităţii semnăturii judecătorului şi a ştampilei instanţei judecătoreşti pe deciziile judiciare.

Termenul şi tariful actelor supuse supralegalizării

Termenul

Depunerea

Tariful unui serviciu, lei

Eliberare

6 ore

Luni-Vineri

08:00-10:30

30 lei

15:00-16:30

1 zi

Luni-Vineri

10:30-16:00

30 lei

Următoarea zi lucrătoare, orele 08:00-16:30

 

imprimare
imprimare

Direcţia Apostilă (Depunerea/Ridicarea actelor)


Adresa:
mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr.82 (intrarea din spate)

Tel./Fax:
(+373 22) 20-14-56

Tel.: (+373 22) 20-14-57

Tel.: (+373 22) 20-14-61

Tel.: (+373 22) 20-14-77

Email:
secretariat@justice.gov.md, apostila@justice.gov.md

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11634817     Soluție
 
Servicii
Close