Prima / Mica reformă a justiției / Proiectele Uniunii Europene de asistență tehnică pentru asigurarea implementării SRSJ 2011-2016 / Proiect UE de asistență tehnică Nr. 1 - Cu privire la fortificarea mecanismului de monitorizare și coordonare a implementării SRSJ 2013-2016
Proiect UE de asistență tehnică Nr. 1 - Cu privire la fortificarea mecanismului de monitorizare și coordonare a implementării SRSJ 2013-2016
imprimare

 

SUPORT ÎN COORDONAREA REFORMEI ÎN DOMENIUL JUSTIȚIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Proiect al UE realizat de către Altair Asesores (Spania) în consorțiu cu ICON-Institute Consulting Group (Germania), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ), Institutul de Reforme Penale din Moldova (IRP)

Țara Beneficiară
Republica Moldova

Autoritatea Contractantă
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

Perioada de implementare
Aprilie 2013 - Aprilie 2016

Buget 2 200 000 Euro.

Descriere:
Proiectul susține reformele de politici în sectorul justiției din Republica Moldova, implementarea strategiei reformei în Sectorul justiției și a planului de acțiuni (SRSJ și PA), în special, ce ține de coordonarea participativă generală a reformei bazata pe consens, sprijinirea mecanismului de coordonare și monitorizare (MCM), suport instituțional puternic pentru dezvoltarea beneficiarilor principali și consultări deschise și regulate cu societatea civilă și partenerii de dezvoltare.
Scopul principal al acestui proiect este sprijinul instituțional și tehnic pentru o bună implementare a reformei în sectorul justiției, cu scopul de a crea o justiție accesibilă, eficientă,
independentă, transparentă, profesionistă și responsabilă față de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului.

Obiective generale:
- Accelerarea reformei sectorului justiției în Republica Moldova și asigurarea durabilității eficienței sistemului judiciar și altor agenții din sectorul de justiție;
- Sporirea capacitaților instituționale ale MCM, Secretariatului de Coordonare și monitorizare a implementării Planului de Acțiuni al SRSJ.
- Susținerea coordonării generale a reformării sectorului justiției printr-un mecanism operațional și de coordonare eficientă între toți actorii cheie;
- Încurajarea stabilirii unui dialog interinstituțional eficient și permanent dintre actorii principali ai sistemului de justiție, unei coordonări mai bune a donatorilor, și implicări de calitate a societății civile în procesul de reformă a sectorului de justiție.


Grupuri țintă și beneficiari:
Ministerul Justiției (MJ), reprezentat prin Mecanismul de Monitorizare și Coordonare a Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției.
Sistemul Judiciar (Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională, Curtea Supremă și instanțele de sector si raionale), Procuratura (Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor), Departamentele de Investigații si cele Operative ale Ministerului Afacerilor Interne, Pentru apărare (Serviciul pentru Asistența Juridică garantată de Stat, Consiliul Baroului și membrii), Pentru executarea sentințelor (Serviciile Instituțiilor Penitenciare și de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției si Asociația Executorilor Judecătorești), Centrul pentru Drepturile Omului și Centrul Național Anticorupție.
Orice persoana sau entitate care interacționează cu sistemul de justiție în calitate de infractor sau victimă, reclamant sau pârât, precum și a tuturor cetățenilor care mizează pe statul de drept pentru protecția personală, a familiei lor, proprietății și drepturilor omului.

Activități principale:
Componenta I: Sprijin pentru consolidarea capacităților instituționale
1. Sprijinirea activității MCM, Secretariatului și Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept.
2. Suport pentru consolidarea grupurilor de lucru în monitorizarea implementării fiecărui pilon al SRSJ.
3. Evaluarea funcționalității Ministerului Justiției și altor beneficiari, structurii și capacităților de implementare și coordonare a reformei.
4. Instruirea MCM, Secretariatului și cadrelor din instituțiile implicate în reformarea sectorului de justiție cu scopul de a asigura participarea activă a acestora în implementarea reformei.
5. Asistența beneficiarilor în organizarea ședințelor comune regulate cu privire la planificarea strategică și monitorizarea implementării reformei.
6. Elaborarea unui sistem integrat de informare menit să asigure colectarea, analiza și schimbul de informații despre implementarea reformei.
7. Asistență în alocarea resurselor financiare ale bugetului de stat prin realizarea unui program eficient de calculare a costurilor și de bugetare în scopul implementării reformei sistemului de justiție.

Componenta II: Asistența juridică și academică
1. Desfășurarea evaluării externe a calității învățământului superior în perioada de aliniere la principiile procesului de la Bologna.
2. Suport oferit cu scopul de a implementa recomandările formulate în studiul privind armonizarea procesului de elaborare a legislației;
3. Asistența în crearea unei baze de date on-line care va include întregul proces de elaborare a actelor normative.

Componenta III: Comunicare, sensibilizare și interacțiunea cu societatea civilă
1. Sprijinirea autorităților Republicii Moldova în perfecționarea mecanismului existent de coordonare a asistenței externe.
2. Asistența pentru intensificarea mecanismului de asigurare a schimbului constant de informații între organizațiile neguvernamentale, actorii principali în domeniul justiției și publicul larg.
3. Sprijinirea și promovarea organizării campaniilor de comunicare și sensibilizare pe marginea procesului de reformare a sistemului de justiție.

Rezultate principale:
1. Mecanismul de coordonare a reformei sectorului justiției este gestionat la nivel guvernamental cu participarea deplină a tuturor beneficiarilor din sectorul justiției, este complet operațional și eficient în promovarea și implementarea Strategiei aprobate și a Planului de Acțiuni pentru Reformarea Sectorului Justiției.
2. Mecanismul de coordonare asigură consensul instituțional la nivel de politici și coordonează elaborarea și implementarea acțiunilor specifice pentru realizarea obiectivelor reformei (prin intermediul Grupurilor de Lucru în cadrul fiecărui pilon).
3. Este efectuată reevaluarea periodică a Strategiei Reformei Sectorului Justiției și Planului de Acțiuni, cu actualizări sau modificări, după caz, cu aprobarea tuturor părților interesate, prin intermediul mecanismului de coordonare. Planul de Acțiuni determină toate părțile interesate și responsabilitățile sectoriale, obiectivele principale și indicatorii de performanță, precum și perioada de implementare a lor, și este ajustat pentru a ține seama de experiența de performanță, în timp util (de la jumătatea anului calendaristic) ca orice modificări să fie reflectate în alocările anuale de la bugetul de stat (aprobate la sfârșitul anului).
4. Planul de Acțiuni este pe deplin evaluat pe termen mediu și aceste cheltuieli sunt în totalitate reflectate în Cadrul bugetar pe termen mediu al Guvernului, (CBTM), propunerile de buget anual, și în bugetele pe programe instituționale. Bugetele sunt modificate și derulate anual ca
parte a procesului de pregătire a bugetului de stat prin prisma performanței și experienței.
5. Identificarea deficiențelor instituționale ale fiecărui beneficiar în ceea ce privește capacitatea de a coordona și implementa Strategia și estimarea necesităților de asistență tehnica și instruire, inclusiv armonizarea juridică și academică cu standardele UE. Coordonarea acțiunilor beneficiarilor este susținută (de acest proiect și de alți donatori), până în momentul consolidării capacității instituționale.
6. Crearea unui sistem informațional ușor de utilizat, care permite realizarea monitorizării permanente a progresului atins în implementarea Planului de Acțiuni al Strategiei și impactului reformelor în atingerea obiectivelor socio-economice generale și specifice.
7. Membrii societății civile, ONG-urile internaționale, experții independenți și donatorii participă la identificarea direcțiilor prioritare și formularea soluțiilor de implementare a acțiunilor reformei, și, dacă este cazul, la modificarea legislației primare și secundare.
8. Consultările deschise cu societatea civilă și donatorii se desfășoară cu regularitate și includ: schimbul de informații, reformularea strategiei și progresul implementării reformei.
9. Procesul de coordonare, consultare și consens este prevăzut de un cadru juridic adecvat și un acord interinstituțional comun.
10. Organizarea periodică a campaniilor de comunicare cu privire la reformele din sectorul justiției și accesul cetățenilor la justiție.

 

imprimare

 

Nume Prenume

Funcția

email

Erik SVANIDZE

Lider de echipă/Specialist în Coordonarea Reformei în Justiție 

erik.svanidze@justice.gov.md

Sorin HADÂRCĂ

Expert principal - Specialist Bugetar

sorin.hadarca@justice.gov.md

Axel G. KOETZ

Expert principal - Specialist în monitorizare și statistică

axel.koetz@justice.gov.md

Anna Moghilda  Expert principal în comunicare anna.moghilda@justice.gov.md

Adriana MIRZA

Asistent de proiect

adriana.mirza@justice.gov.md

Ion Graur

Expert junior pe termen lung

Ion.graur@justice.gov.md

Iurie Levinte

Expert junior pe termen lung

Iurie.levinte@justice.gov.md

 

imprimare

Ministerul Justiției

Grupurile de lucru pentru monitorizarea si coordonarea implementarii Strategiei

Beneficiari indirecți - instituțiile care implementează Strategia de Reforma a Sectorului Justiției 2011-2016

imprimare

Detalii privind competițiastudențească națională moot court în domeniul drepturilor omului 2016  

Proiectul pentru acordarea suportului în coordonarea reformei în domeniul justiției în R. Moldova

AGENDA Atelier de lucru privind actualizarea curiculelor conform procesului de la Bologna și încorporarea noilor metode de predare în cadrul învățământului juridic superior din Moldova

AGENDA CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU REFORMA ORGANELOR DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT

AGENDA Ședința nr. 1/2015 din 24 martie 2014 a Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VII al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 "Sector al justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil"

AGENDA ATELIER DE LUCRU Prezentarea Capitolului I „Aspecte generale" din Manualul privind elaborarea actelor normative

AGENDA ȘEDINȚA DE PLANIFICARE: Comunicarea rezultatelor SRSJ în prima jumătate a anului 2015

AGENDA Atelier de lucru privind actualizarea curiculelor conform procesului de la Bologna și încorporarea noilor metode de predare în cadrul învățământului juridic superior din Moldova 28-29 Octombrie 2015

AGENDA Atelier de lucru privind actualizarea curiculelor conform procesului de la Bologna și încorporarea noilor metode de predare în cadrul învățământului juridic superior din Moldova 26-27 Octombrie 2015

AGENDA Atelier de lucru privind evaluarea şi actualizarea curiculelor cu scopul îmbunătăţirii calităţii învăţământului juridic superior din Moldova 16 Aprilie 2015

AGENDA Atelier de lucru Analiza tendințelor din justiție în contextul Strategiei Sectoriale de cheltuieli 22 mai 2015

AGENDA WORKSHOP Evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției în baza rezultatelor și progreselor 13 Martie, 2015

AGENDA ATELIER DE INSTRUIRE Ghid practic privind apropierea legislativă: cerințele speciale ale Acordului de Asociere 21 Octombrie 2015

Analiza alocațiilor bugetare pentru Procuratură 17.02.15

AGENDA Atelier de lucru privind Evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza rezultatelor și progreselor (evaluare de impact). Pilonul V 18 iunie 2015

Plan de promovare a rezultatelor SRSJ și a sprijinului UE martie-iunie 2015

 

Concepia referitoare la Manualul privind elaborarea actelor normative

Agenda Atelier de Instruire Tehnici de elaborare a actelor legislative 11 decembrie 2014

Agenda Atelierului de lucru privind crearea unui Manual de Elaborare a Actelor Normative 30_Mai_2014

Agenda ședinței nr. II a Grupului de lucru pentru crearea unui Manual privind Elaborarea Actelor Normative 27 Mai 2014

Agenda EX-Ante RIA Workshop 27 Iunie

Agenda Grupului de lucru pentru crearea unui Manual privind Elaborarea Actelor Normative 14 Mai 2014

Agenda Procesul de raportare in cadrul MCM al SRSJ 25 noiembrie 2014

Agenda Rolul_raportării în ciclul de planificare strategică 19 decembrie 2014

Analiza Funcională a Implementării Planului de Acțiuni al SRSJ în Subdiviziunile Ministerului Justiției

Analiza Functională a Aparatului Central al MJ final cu anexe

Analiza funcțională a CSM

Draft law approximation system E-Legislatie Performance analysis and recommendations for its improvement

Ex-ante RIA Prezentare

Partea introductivă a Manualului privind Elaborarea_Actelor_Legislative

Prezentare Justiția eficientă analiza comparativă în baza raportului de evaluare a eficienței sistemelor europene de justiție CEPEJ-2012

Prezentare Raportarea eficientă cum să extragem leciții din trecut și să modelăm strategii pentru viitor

Raport de evaluare Nr. 1 Sumar executiv

Raport de evaluare Nr. 2 Sumar executiv

Raport de evaluare Nr. 3 Sumar executiv

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5423164     Soluție
 
Servicii
Close