Prima / Mica reformă a justiției / Proiectele Uniunii Europene de asistență tehnică pentru asigurarea implementării SRSJ 2011-2016 / Proiect UE de asistență tehnică Nr. 3 - Cu privire la fortificarea eficienței, responsabilității și transparenței sistemului judecătoresc / 2014-2016
Proiect UE de asistență tehnică Nr. 3 - Cu privire la fortificarea eficienței, responsabilității și transparenței sistemului judecătoresc / 2014-2016
imprimare

Consiliul Superior al Magistraturii

Curtea Supremă de Justiție

Departamentul de Administrare Judecătorească (MJ)

Institutul Național al Justiției

imprimare

LISTA DE CONTACTE A ECHIPEI PROIECTULUI ATRECO  

str. Eminescu 5, Chișinău, Moldova, biroul 501/502

tel.: +37322 855762; +37322 855763; fax: 022854772

Prenume, nume

Funcția

Email

Dl Carsten MAHNKE

Conducător de proiect/ Expert principal în supraveghere judiciară

carsten.mahnke@giz.de

c.mahnke@atreco.md

Dl Florin UNGUREANU

Expert principal în procedura judiciară/prevenirea corupției

f.ungureanu@atreco.md

Dna Carmen MUȘAT

Expert principal în comunicare

c.musat@atreco.md

Dl Mihail Beregoi

Expert de referință

m.beregoi@atreco.md

Dl Corneliu OMELIAN

Specialist administrativ/Contabil

corneliu.omelian@giz.de

c.omelian@atreco.md 

Dra Cristina COCIERU

Translator/Asistent

cristina.cocieru@giz.de

c.cocieru@atreco.md

imprimare

2. OBIECTIVUL, SCOPUL ŞI REZULTATELE PRECONIZATE

 
2.1. Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului din care va face parte acestcontract este următorul:
"Susţinerea implementării reformei durabile în sectorul justiţiei din Republica Moldova şi sporirea eficienţei sistemului judecătoresc şi a altor instituţii din sectorul justiţiei".

2.2. Scopul
Scopurile acestui proiect sunt după cum urmează:
• Sporirea eficienţei, imparţialităţii, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Republica Moldova, în special în contextul reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi în Planul de acţiuni al acesteia;
• Contribuirea la asigurarea faptului că sistemul judecătoresc este un garant real al respectării drepturilor omului şi al securităţii pentru fiecare persoană pe parcursul procedurii de litigiu;
• Acordarea asistenţei în aplicarea celor mai bune practici, în vederea reducerii nivelului de corupţie judiciară şi sporirii încrederii publicului în sistemul judecătoresc;
• Eficientizarea bugetului instanţei de judecată, inclusiv prin susţinerea implementării optimizării hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti şi a alocării judecătorilor şi a personalului judecătoriilor pe instanţe;
• Dezvoltarea capacităţii instituţiilor judecătoreşti de a prelua controlul şi de a utiliza pe deplin sistemele informaţionale, de TI, de înregistrare audio şi video, în vederea îmbunătăţirii în continuare a gestionării datelor generate de instanţele judecătoreşti.

Printre rezultatele de nivel înalt care urmează a fi obţinute de către proiect se numără:
1. A sporit eficienţa, imparţialitatea, responsabilitatea şi transparenţa instanţelor judecătoreşti în Republica Moldova, în special în contextul reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului justiţiei şi în Planul de acţiuni al acesteia;
2. Coordonarea implementării acţiunilor prevăzute de Strategie în cadrul şi între instituţiile principale din sectorul justiţiei este susţinută până în momentul în care e creată şi consolidată capacitatea instituţională;
3. Cadrul normativ al Consiliului Superior al Magistraturii (denumit în continuare CSM) este consolidat, funcţionează şi este în deplină conformitate cu principiul independenţei judiciare;
4. Este instituit un mecanism independent eficient de examinare a încălcărilor comise de membrii sistemului judecătoresc şi al instanţelor de judecată, în baza normelor clar definite de procedură, care ţin cont pe deplin de statutul profesional al judecătorilor;
5. Curtea Supremă utilizează metode eficiente pentru a uniformiza practica judiciară în conformitate cu standardele CEDO;
6. Sunt reformate practicile judiciare şi administrarea instanţelor judecătoreşti, în vederea adaptării la modificările survenite în codurile de procedură, inclusiv la obligaţia de a folosi sălile de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu înregistrarea audio/video completă a tuturor şedinţelor de judecată;
7. Codul de procedură penală este modificat, în scopul modernizării sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al instanţelor de judecată. Modificările sunt implementate în mod eficient;
8. Cadrele din sistemul judecătoresc sunt instruite şi sunt stabiliţi indicatori de performanţă pentru a asigura respectarea deplină a drepturilor omului la înfăptuirea justiţiei;
9. Este promovat şi implementat principiul toleranţei zero faţă de comportamentul corupţional în cadrul sectorului justiţiei, care include atât prevenirea cât şi urmărirea penală a corupţiei pe scară largă;
10. Este acordat sprijin sistemului judecătoresc pentru a stabili mecanisme funcţionale şi expertiză, în vederea preluării controlului şi utilizării pe deplin a sistemelor informaţional şi de gestionare e-justiţie (a sistemului de gestionare a dosarelor şi a sistemului de înregistrare audio/video);
11. Toate instanţele judecătoreşti înregistrează dosarele în Programul integrat de gestionare a dosarelor şi furnizează statistici în varianta electronică. Toate şedinţele de judecată sunt înregistrate audio/video, cu excepţia cazurilor justificate;
12. Este revizuită harta dislocării instanţelor judecătoreşti şi sunt implementate modificări, în vederea asigurării accesului efectiv la justiţie şi a utilizării efective a fondurilor publice pentru judecătorii;
13. Un mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin unificarea procesului de planificare bugetară a sistemului judecătoresc este definitivat şi aplicat, în baza studiilor şi analizei existente;
14. A sporit eficienţa managementului şi s-a îmbunătăţit sistemul practic şi regulator de administrare al instanţelor judecătoreşti şi analiza strategică în materie de planificare bugetară;
15. Metodologiile de evaluare a performanţelor şi evaluare profesională sunt implementate, sondajele de opinie în rândul publicului şi al justiţiabililor sunt efectuate;
16. Judecătorii, asistenţii judiciari şi administratorii instanţelor judecătoreşti sunt instruiţi în modul corespunzător prin intermediul structurilor educative îmbunătăţite ale Institutului Naţional al Justiţiei, în baza standardelor internaţionale; sistemul de asigurare a calităţii instruirilor este funcţional; a sporit capacitatea judecătorilor de „a-şi îndeplini activitatea prin aplicarea metodologiilor moderne şi eficiente".

4.1.3. Grupurile ţintă
Beneficiarii direcţi sunt instituţiile implicate în activitatea judiciară şi administrarea justiţiei: judecătorii, administratorii instanţelor judecătoreşti, înalţii funcţionari şi personalul instanţelor de judecată, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Departamentul de administrare judecătorească al MJ.
Printre alţi beneficiari indirecţi, de altfel, se numără orice persoană sau entitate care intră în interacţiune cu sistemul de justiţie, în calitate de infractori sau victime, reclamanţi sau pârâți, precum şi publicul larg în general şi toţi cetăţenii şi non-cetăţenii care depind de supremaţia legii pentru a-şi proteja propria persoană şi proprietate, drepturile omului şi civile proprii și ale familiei lor.
4.2. Activitatea specifică
Pentru a obţine rezultatele preconizate, proiectul va desfăşura următoarele activităţi:
Etapa iniţială
• Contractantul va efectua o evaluare cu privire la implementarea acţiunilor prevăzute în Pilonii I şi IV (referitoare la sistemul judecătoresc) ai SRSJ. De asemenea, va fi realizată o evaluare complexă a capacităţilor şi cerinţelor tuturor beneficiarilor direcţi de implementare a reformei, precum şi o evaluare a progresului şi rezultatelor obţinute până în prezent;
• Contractantul va acorda asistenţă tuturor beneficiarilor direcţi în definirea obiectivelor prioritare şi în elaborarea planurilor de lucru respective pe o perioadă de termen scurt, mediu şi lung;
• Contractantul va crea Comitetul de Coordonare al proiectului;
• La sfârşitul etapei iniţiale, Contractantul va furniza proiectul Raportului iniţial Delegaţiei UE, instituţiilor beneficiare şi Comitetului de Coordonare al proiectului. Raportul va conţine o analiză a situaţiei curente, recomandări pentru modificări în baza activităţii descrise mai sus şi un plan de lucru pentru întreaga durată a proiectului cu privire la modul de implementare a modificărilor propuse şi modalitatea de atingere a obiectivelor proiectului. Mai mult decât atât, raportul va include un plan de lucru pentru perioada următoare de raportare.
Componenta 1: Susţinerea consolidării instituţionale şi a capacităţilor
• Susţinerea consolidării activităţilor din Pilonul I (consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc) precum şi Pilonul IV (promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei) al SRSJ;
• Acordarea asistenţei instituţiilor beneficiare din sectorul judecătoresc în monitorizarea implementării modificărilor adoptate conform SRSJ, precum şi a cadrului instituţional, de organizare şi funcţionare;
• Acordarea asistenţei în implementarea cadrului normativ al CSM, asigurând că funcţionarea acestuia este în deplină conformitate cu principiul independenţei judiciare;
• Susţinerea mecanismului de examinare a încălcărilor comise de membrii sistemului judecătoresc şi al instanţelor de judecată şi acordarea asistenţei în asigurarea funcţionării acestuia în baza normelor clar definite de procedură, care ţin cont pe deplin de statutul profesional al judecătorilor;
• Acordarea asistenţei în consolidarea capacităţii şi a mecanismelor disponibile inspecţiei judiciare de evaluare a activităţii instanţelor judecătoreşti şi de examinare a plângerilor privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor. Implementarea unui sistem modern de gestionare a documentelor, în vederea gestionării plângerilor recepţionate de inspecţia judiciară cu privire la conduita necorespunzătoare a judecătorilor;
• Susţinerea creării şi introducerii unui departament în cadrul CSM şi crearea mecanismelor care vor asigura mentenanţaşifuncţionalitatea durabilă a Programului integrat de gestionare a dosarelor (denumit în continuare PIGD), precum şi înregistrarea audio şi video, prin furnizarea expertizei în domeniul TI către şi prin consolidarea capacităţilor CSM, ale Departamentului de Administrare Judecătorească al MJ şi ale MJ în aceste domenii. Asistenţa trebuie să se concentreze pe consolidarea capacităţilor pentru crearea expertizei relevante în domeniul TI în cadrul CSM şi al MJ, care va continua să satisfacă cerinţele în domeniul TI ale CSM, ale instanţelor şi instituţiilor judiciare şi va asigura transferul acestor sisteme către platforma tehnologică M-Cloud, în conformitate cu cerinţele Programului strategic de modernizare a e-guvernării, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011;
• Revizuirea şi îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor statistice generate de instanţele judecătoreşti din perspectiva exhaustivităţii şi eficienţei acestora pentru planificarea activităţii instanţelor de judecată şi raportarea privind volumul de lucru şi gestionarea resurselor instanţelor;
• Facilitarea reformei practicilor judiciare şi a administrării instanţelor judecătoreşti, în vederea folosirii sălilor de judecată accesibile publicului pentru toate şedinţele, cu înregistrarea audio/video completă a şedinţelor de judecată;
• Susţinerea CSM în vederea creării şi utilizării unui sistem eficient de mecanisme pentru monitorizarea respectării obligaţiei de a înregistra audio şi video şedinţele în instanţele de judecată la nivel naţional;
• Susţinere în elaborarea şi implementarea modificărilor la Codul de procedură penală, în vederea modernizării sistemului căilor de atac pentru nivelul doi şi trei al instanţelor de judecată;
• Evaluarea autorităţilor naţionale şi consolidarea mecanismelor în vederea asigurării aplicării standardelor etice şi a conduitei anticorupţie la toate nivelurile în toate instituţiile din sectorul justiţiei, dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin autoadministrarea instituţiilor şi lupta efectivă împotriva corupţiei în cadrul sistemului justiţiei;
• Acordarea asistenţei în pregătirea pentru şi implementarea optimizării dislocării instanţelor judecătoreşti, în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizând numărul judecătorilor şi asigurând o utilizare cât mai eficientă a resurselor;
• Susţinere în aplicarea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin procesul de planificare bugetară unificat şi bazat pe performanţă;
• Acordarea asistenţei în sporirea şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară;
• Acordarea asistenţei în elaborarea şi instalarea unui sistem informaţional integrat de colectare, analiză şi schimb de informaţii şi asigurarea interconectării cu alte registre;
• Acordarea asistenţei Ministerului Justiţiei şi CSM în implementarea unui plan de acţiuni cu privire la infrastructura de TI care va consolida TI în sistemul judecătoresc, în coordonare cu Programul strategic de modernizare a e-guvernării, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 710 din 20 septembrie 2011;
• Contribuirea la crearea unui portal web unic modern pentru sistemul judecătoresc, precum şi a unei baze de date online a hotărârilor judecătoreşti în instanţele de toate nivelurile de jurisdicţie, accesibile publicului larg;
• Acordarea asistenţei autorităţilor din Republica Moldova în utilizarea sistemelor integrate de gestionare a informaţiei şi conectarea acestora la informaţia pentru criteriile de evaluare a performanţei;
• Acordarea asistenţei CSM în elaborarea standardelor privind volumul optimal de lucru pentru judecători şi personalul instanţelor de judecată, în conformitate cu cele mai bune standarde europene, şi în îmbunătăţirea gestionării resurselor umane şi a serviciilor publice, implementând metodologia de evaluare a performanţelor personalului din judecătorii;
• Acordarea asistenţei CSM în aducerea termenelor procedurale judiciare în conformitate cu standardele europene;
• Acordarea asistenţei CSM în crearea şi utilizarea unui sistem modern intern de gestionare a documentelor şi a unei baze de date electronice cuprinzătoare a judecătorilor, a dosarelor lor personale, a hotărârilor CSM şi a altor documente relevante;
• Acordarea asistenţei CSM în estimarea necesităţilor de instalare a sistemelor de securitate şi control al accesului în instanţele judecătoreşti;
• Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării modificărilor la Codul de etică (aprobat prin Hotărârea CSM nr.366/15 din 29 noiembrie 2007) şi adaptării acestuia la cerinţele privind prevenirea şi combaterea corupţiei şi a comportamentului corupţional (şi anume la modificările aprobate de Parlamentul Republicii Moldova pe 23 decembrie 2013), precum şi dezvoltarea capacităţilor pentru utilizarea acestuia în modul corespunzător;
• Susţinerea Curţii Supreme de Justiţie în vederea aplicării celor mai bune practici şi instrumente pentru asigurarea unificării practicii judiciare;
• Acordarea asistenţei CSM în vederea elaborării unui plan de acţiuni pentru implementarea Legii cu privire la mediere (Legea nr.134 din 14 iunie 2007) şi promovarea înţelegerii obiectivelor medierii în cadrul sistemului judecătoresc;
• Acordarea asistenţei Institutului Naţional al Justiţiei (denumit în continuare INJ) în revizuirea/elaborarea regulamentelor interne ca urmare a modificărilor la Legea cu privire la INJ (Legea nr.152 din 8 iunie 2006);
• Susţinerea CSM în elaborarea sistemului de specializare a judecătorilor.

Componenta 2: Susţinere şi contribuţie juridică şi academică
• Desfăşurarea instruirii personalului responsabil de planificarea strategică şi monitorizarea implementării reformei în domeniul sistemului judecătoresc;
• Desfăşurarea instruirilor pentru judecători cu privire la gestionarea dosarelor, procesul de planificare şi organizare a proceselor de judecată, în vederea optimizării acestora;
• Desfăşurarea instruirilor pentru reprezentanţii colegiilor (ai Colegiului Disciplinar, ai Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor, ai Colegiului de Selecţie şi Cariera Judecătorilor) privind diferite aspecte ce ţin de răspunderea disciplinară, evaluarea performanţelor, criteriile şi procedurile de selecţie şi promovare, precum şi privind alte aspecte relevante din acest domeniu;
• Desfăşurarea instruirilor privind normele etice şi comunicarea ex-parte, precum şi privind măsurile anticorupţie prevăzute de standardele CE şi ale GRECO;
• Efectuarea planificării instruirii personalului în baza evaluării performanţelor acestuia; susţinerea funcţionării sistemului de evaluare a necesităţilor de instruire a judecătorilor şi a mecanismului de asigurare a calităţii instruirilor;
• Susţinerea INJ în aplicarea noilor metode de instruire, a evaluării şi actualizării curricula, a materialelor interactive (manuale de curs, materiale video etc.) pentru subiectele cu legislaţie modificată esenţială, jurisprudenţă naţională şi jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare CEDO);
• Susţinerea creării unei reţele naţionale de formatori în standardele şi jurisprudenţa CEDO;
• Desfăşurarea instruirii cu privire la implementarea sistemului de specializare a judecătorilor;
• Desfăşurarea instruirii pentru judecători cu privire la aplicarea cadrului juridic din sectorul financiar.

Componenta 3: Comunicare, sensibilizare şi interacţiune cu societatea civilă

• Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în introducerea planificării, elaborării şi implementării activităţilor în vederea creşterii gradului de sensibilizare privind reformele în domeniul activităţii şi administrării judiciare în rândul publicului larg, anumitor grupuri de interese şi în rândul instituţiilor din sectorul justiţiei, precum şi în îmbunătăţirea mecanismului existent de comunicare şi sensibilizare.
• Acordarea asistenţei autorităţilor judecătoreşti din Republica Moldova în creşterea nivelului lor de transparenţă şi elaborarea modalităţilor de colaborare cu instituţiile societăţii civile şi ale mass-media, în vederea creşterii nivelului de supraveghere publică a sistemului judecătoresc, precum şi a încrederii publice în activitatea judiciară; dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin instituţiile de autoadministrare.
• Susţinerea implicării organizaţiilor societăţii civile în sensibilizarea privind beneficiile concrete ale reformelor judiciare, monitorizând calitatea implementării acestora pentru noul sistem de evaluare a performanţelor judecătorilor, pentru procedurile disciplinare, implicând organizaţiile mass-media în monitorizarea declaraţiilor pe venit ale judecătorilor, monitorizând utilizarea de către instanţele judecătoreşti a PIGD şi a înregistrării audio.
• Acordarea asistenţei în organizarea unor sondaje periodice cu privire la nevoile societăţii şi ale justiţiabililor în domeniul activităţii şi administrării judiciare, privind etica şi integritatea personală şi profesională a celor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale, precum şi privind influenţa reformelor asupra situaţiei din sectorul justiţiei.
• Susţinerea beneficiarilor în dezvoltarea pe termen lung a capacităţilor instituţionale de comunicare, susţinerea creării unei reţele a instituţiilor judiciare de persoane responsabile de relaţii publice şi comunicare în fiecare instanţă, precum şi acordarea asistenţei în planificarea şi implementarea activităţilor de comunicare şi relaţii cu publicul pe termen lung;
• Susţinerea şi promovarea organizării campaniilor de sensibilizare şi publicitate cu privire la procesul de reformă, noile proceduri instituite şi funcţionarea sistemului judecătoresc.

 

   

   

Linia fierbinte anticorupție: (+373 22) 20 14 20

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: (+373 22) 23 33 40
Fax: (+373 22) 23 47 97
Vizitatori total: 5431684     Soluție
 
Servicii
Close