You are here

Reglementări Petiții

Începând cu 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018.
Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă:
- electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa petitii@justice.gov.md sau prin fax la numărul (+373 22) 23-47-74;
- prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei" la adresa or. Chişinău, str. 31 August, 82, MD 2012
- la sediul Ministerului Justiţiei, în cutia poştală amplasată la intrarea centrală.
Petiţia trebuie să conţină informaţii privind:
- numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
- domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
- denumirea autorității publice;
- obiectul petiției și motivarea acesteia;
- semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

În cazul petiției expediate în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Adresările ce nu vor corespunde cerinţelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 - nu vor fi examinate.
Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.
Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați:

 

 

 


Cerinţe faţă de petiţie

 

Prin petiţie, în sensul prezentei legi, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri. 

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.  

Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. 

Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Domeniile care nu sunt de competenţa Ministerului Justiţiei:

 

 • Organizația necomercială se înregistrează de către Agenția Servicii Publice, în temeiul art.13 alin. (1) din Legea nr.86/2020 cu privire la organizaţiile necomerciale.

 

 • Partidul politic se supune înregistrării de stat la Agenţia Servicii Publice, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr.994/2007 privind partidele politice.

 

 • Procuratura este independentă de puterile legislativă, executivă și judecătorească, de orice partid politic sau organizaţie social-politică, precum și de oricare alte instituții, organizații sau persoane. Imixtiunea în activitatea Procuraturii este interzisă. Procuratura cooperează cu alte autorități pentru realizarea funcțiilor prevăzute de prezenta lege, conform dispozițiilor art.3 alin. (3) din Legea nr.3/2016 cu pruivire la Procuratură.

 

 • Persoana ale cărei drepturi și interese legitime au fost afectate prin acțiunile, inacțiunile sau actele procurorului le poate contesta la procurorul ierarhic superior. Hotărârea procurorului ierarhic superior, prin care a fost soluționată contestația, poate fi atacată în instanța de judecată, potrivit art. 33 alin. (4) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură.

 

 • Sesizarea cu privire la fapta procurorului ce poate constitui abatere disciplinară se depune în scris la secretariatul Consiliului Superior al Procurorilor. Sesizarea se înregistrează și se transmite la Inspecția procurorilor în cel mult 3 zile lucrătoare de la recepționare, în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură.

 

 • Activitatea instanţelor judecătoreşti este independentă, separată de puterea legislativă şi cea executivă, iar imixtiunea în activitatea acestora atrage răspunderea prevăzută de legislaţie, în virtutea art. 6 din Constituţia Republicii Moldova, art. 1 alin. (1) din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească.

 

 • Instanțele judecătorești judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ, contravenționale și penale, precum și orice alte cauze pentru care legea nu stabilește o altă competență. Exercitarea de presiune asupra judecătorilor cu scopul de a împiedica judecarea completă şi obiectivă a cauzei sau de a influenţa emiterea hotărârii judiciare atrage răspundere contravenţională sau penală conform legii, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească. Justiția se înfăptuiește în numele legii, numai de către instanțele judecătorești, potrivit art. 114 din Constituția Republicii Moldova.

 

 • Sesizările privind faptele care pot constitui abateri disciplinare ale judecătorilor sunt examinate de Inspecția judiciară potrivit art. 71 alin. (6) lit. b1) din Legea nr. 497/1996 cu privire la Consilul Superior al Magistraturii.

 

 • Sesizările referitoare la acţiunile avocaţilor, precum şi informaţia cu privire la abaterile disciplinare comise de avocat în timpul exercitării atribuţiilor profesionale, se examinează de către Comisia pentru etică şi disciplină. În cazul existenţei unor temeiuri suficiente, comisia dispune efectuarea unui control. Controlul se efectuează de către membrii comisiei sau se pune în sarcina baroului, în temeiul art. 44 şi 56 din Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură.

 

 • Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi oficiile lui teritoriale acordă asistenţa juridică garantată de stat gratuită, în cazul în care nu dispuneţi de mijloace suficiente, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 198/2007 cu privire la asistenţă juridică garantată de stat.

 

 • Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Pre-vetting) (în continuare –Comisie de evaluare) evaluează integritatea candidaților la funcția de membru în următoarele organe:

a) Consiliul Superior al Magistraturii;

b) Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor;

c) Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor;

d) Colegiul disciplinar al judecătorilor;

e) Consiliul Superior al Procurorilor;

f) Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor;

g) Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor;

h) Colegiulde disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.

Comisia de evaluare nu examinează petiţii, ci solicită informații de la persoanele fizice şi juridice de drept public sau privat, precum și acumulează orice informații relevante pentru realizarea mandatului său, în temeiul Legii nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaţilor la funcţia de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor.

 


Procedura de depunere a petiţiilor

Aveţi posibilitatea de a depune petiţie în adresa Ministerului Justiţiei prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” la adresa or. Chişinău, str. 31 August, 82, MD 2012, precum şi prin intermediul e-mail petitii@justice.gov.md , sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea centrală în Minister.

În cazul în care doriţi ca pe exemplarul Dvs. să fie aplicată parafa cu  data şi numărul de înregistrare Vă apropiaţi la sediul Ministerului în biroul 128, de la ora 8:00 până la ora 17:00.

Agenda publică

Iunie 2024

L M M J V S D
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30