Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Auditor intern în Direcția control și audit intern imprimare
Auditor intern în Direcția control și audit intern
13.08.2013    

MINISTERUL JUSTIŢIEI

anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de auditor intern în Direcţia control şi audit intern 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea şi contribuirea la realizarea eficientă a sarcinilor şi atribuţiilor Direcţiei control şi audit intern

 Sarcinile de bază ale funcţiei:

1.       Organizarea activităţii  de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern ale  entităţii audiate;

2.       Documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit;

3.       Participarea la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern;

4.       Participarea în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit;

5.       Informarea sistematică a şefului echipei de audit intern despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de activitate al misiunii de audit.

 

 Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în ştiinţe economice şi juridice

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu sau în serviciul public.

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-          nu are antecedente penale nestinse;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei.

 Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-        formularul de participare;

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare1;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          certificatul medical;

-          cazierul judiciar 2.

                  NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

 Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

16 septembrie 2013, ora 17:00

telefon de contact: 022 201404;

e-mail:  natalia.graur@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Graur Natalia, şef al Secţiei resurse umane;

Bibliografia concursului:

§  Constituţia Republicii Moldova;

§  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012;

§  Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-          Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional. 

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

-          Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

-          Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

-          Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;

-          Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

 •   Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern 
 • Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit 
 • Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern 
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern)
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern.

Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

 

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10919587     Soluție
 
Servicii
Close