Prima / Posturi vacante/ Voluntariat / Anunț - Concurs » Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Centrului de informaţii juridice (termen limită - 30 septembrie 2013) imprimare
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Centrului de informaţii juridice (termen limită - 30 septembrie 2013)
13.09.2013    

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Centrul de informaţii juridice anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

Specialist superior,  Direcţia prelucrarea şi difuzarea actelor juridice – (pe perioadă determinată)

 II. Scopul funcţiei:  

Contribuirea la formarea şi dezvoltarea continuă a Registrului de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova.

 III. Sarcinile de bază:

                1. Asigurarea creării şi dezvoltării sistemului de stat cu informaţii juridice (varianta limba rusă);

                2. Aplicarea ansamblului de modalităţi şi proceduri în procesul de colectare şi prelucrare a actelor juridice (varianta limba rusă);

                3. Asigurarea procesului de prestare a serviciilor informaţionale;

                4. Examinarea demersurilor, solicitărilor, petiţiilor în domeniu de competenţă;

                5. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu de competenţă.

 IV. Cerinţe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în drept.

Experienţă profesională: 6 luni de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          Cunoaşterea limbii de stat;

-          Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 V. Bibliografia concursului: 

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012;

 Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

-          Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

-          Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

-          Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

 Acte normative în domeniul de specialitate:

      -  Hotărîrea nr. 488 din 29.03.2008 cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei;

      -   Hotărîrea nr.1381 din 07.12.2006 cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.

 VI. Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

VII. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-          este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-          are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-          nu are antecedente penale nestinse;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-          cunoaşte limba de stat;

-          îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;

-          în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcției publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.

 

VIII.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-          formularul de participare  (care poate fi descărcat aici).

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare1;

-          copia carnetului de muncă;

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          certificatul medical2;

-          cazierul judiciar 3.

                 NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 1Candidaţii  care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei.

2Certificatul medical eliberat de către medicul de familie (formular 086-2/e)

3Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

XI. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

30 septembrie 2013, ora 17:00

telefon de contact: 201-404;

e-mail:  lucia.ghereg@justice.gov.md

adresa poştală: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82,  biroul nr. 107;

persoana de contact: Ghereg Lucia, specialist principal.

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10919332     Soluție
 
Servicii
Close