Prima / Anunțuri » Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova imprimare
Anunț privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
13.09.2019    

ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova
În condiţiile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale (publicată la 19.10.2012 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.216-220), şi în corespundere cu Ordinul Ministrului Justiției nr. 234 din 10 septembrie 2019 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti străine şi desemnarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj internaţionale (în continuare - Comisia de selectare), în cauzele pendinte în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina ce vizează complexul sanatorial "Moldova" din or. Odessa, Ucraina.
În anul 2008 ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL a fost desemnat cîştigător al concursului de privatizare a întreprinderii afiliate cu investiţii străine (100%) "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina, la preţul de vînzare -73 300 000,00 MDL, cu achitarea în rate a 50% ceea ce constituie 36 650 000,00 MDL, pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi restul sumei în decurs de pînă la 2 ani de la data semnării contractului de vînzare-cumpărare, în tranşe egale, trimestrial.
În data de 7 august 2008 a fost semnat contractul de vînzare-cumpărare nr. 17 între Agenţia Proprietăţi Publice şi ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL cu privire la vînzarea întreprinderii afiliate cu investiţii străine -100%"Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina. În aceiaşi dată, ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL a achitat suma de 36 650 000,00 MDL şi impozitul privat în mărime de 733 000,00 MDL.
La 17 noiembrie 2009 Procurorul General al Republicii Moldova, în interesele statului în persoana Guvernului, a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei, ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL, mun. Chişinău, solicitînd anularea pe motiv de ilegalitate a contractului de vînzare - cumpărare a ÎACS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina, încheiat la 07 august 2008 între Agenţia Proprietăţi Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL. În motivarea acţiunii procurorul a indicat că cumpărătorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a bunului procurat la 07 august 2008, nu a achitat nicio tranşă din suma de 36 650 000,00 lei ce urma a fi achitată pe parcursul a 2 ani de la încheierea contractului în temeiul art. 735,738 Cod civil al RM.
Prin decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 26 octombrie 2011 a fost admisă cererea Procurorului General şi dispusă rezoluţiunea contractului nr. 17 de vînzare - cumpărare a ÎACS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina, ca complex patrimonial unic, încheiat la 07 august 2008 între Agenţia Proprietăţi Publice pe lîngă Ministerul Economiei şi ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL, mun. Chişinău cu aducerea părţilor la poziţia iniţială. Astfel, ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL mun. Chişinău a fost obligată să restituie Republicii Moldova, reprezentată de Guvernul Republicii Moldova, ÎACS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina, procurată în baza contractului de vînzare - cumpărare nr. 17 din 07 august 2008 ca complex patrimonial unic, conform listei din Anexa nr. 1 la contract şi actele de predare - primire din 07 august 2008, iar Guvernul Republicii Moldova să restituie ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL suma de 36 850 000,00 lei, transferată de ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL în beneficiul statului în contul achitării preţului bunului procurat în baza contractului nr. 17 din 07 august 2008.
Prin hotărîrea din 21 iulie 2010 a instanţei judecătoreşti din regiunea Odessa, Ucraina a fost recunoscut ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL dreptul de proprietate asupra ÎACS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina.
Ulterior, ÎACS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina.a fost trecut în capitalul statutar al OOO „МАКСГРУП" .
Prin decizia din 20 martie 2019 Curtea de Apel din Ucraina a anulat hotărîrea din 21 iulie 2010 a instanţei judecătoreşti din regiunea Odessa, Ucraina şi a emis o hotărîre nouă prin care a respins cerera de chemare în judecată a ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL împotriva ÎS „MEDISAN" din subordinea Cancelariei de stat din Republica Moldova cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate.
Nefiind de acord cu decizia din 20 martie 2019 a Curţii de Apel din Ucraina, OOO „МАКСГРУП" a constetat-o cu recurs.
Totodată, Cancelaria de stat din Republica Moldova a înaintat o acţiune separată împotriva lui OOO „МАКСГРУП" cu privire la recunoaşterea dreptului de proprietate şi restituirea bunului (ÎACS "Sanatoriul Moldova" din or. Odessa, Ucraina) în proprietatea Republici Moldova
I. Data, ora şi locul desfăşurării concursului:
Concursul se va desfăşura prin deschiderea ofertelor în incinta Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: Republica Moldova, MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, bir. 204 pe data de 3 octombrie 2019 ora 14.30. Participanţii la concurs, sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor.

II. Cerinţe faţă de candidat:
- la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Ucraina;
- în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;
- are experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale;
- are experienţă în domeniul reglementărilor internaţionale;
- participară anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;
- cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul.

III. Evaluarea ofertelor.
Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial, iar câştigătoare va fi desemnată oferta ce va satisface criteriile de evaluare stabilite şi va fi cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
La evaluarea ofertelor vor fi considerate următoarele avantaje ale candidatului:
- are experienţă în calitate de avocat de cel puţin 5 ani;
- a avut câştig de cauză în calitate de reprezentant în instanţele judecătoreşti internaţionale în ultimii cinci ani;
- litigii ce au avut drept obiect răspunderea statului;
- a participat în cauze în care a fost examinată problema imunităţii statului etc.

IV. Cerinţe generale cu privire la prestarea serviciilor:
- acordarea de asistenţă juridică Republicii Moldova în acţiunea înaintată de către ÎCS "SDY-Invest Grup" SRL împotriva Întreprinderii afiliate cu investiții străine a Întreprinderii de stat „MEDISAN" precum şi în acţiunea înaintată de către Cancelaria de stat din Republica Moldova împotriva OOO „МАКСГРУП", pendinte în fața intanțelor judecătorești din Ucraina;
- analiza materialelor cauzei, a legislaţiei aferente, precum şi a jurisprudenţei relevante şi identificarea soluţiilor juridice în scopul reprezentării eficiente în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina;
- participarea, în calitate de reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, pe cauzele sus-numită, în faţa instanţelor judecătoreşti din Ucraina;
- formularea, redactarea şi prezentarea tuturor actelor de procedură necesare pentru exercitarea cu maximă diligenţă a atribuţiilor de reprezentare;
- consultarea cu Republica Moldova a poziţiilor şi acţiunilor ce urmează a fi întreprinse pe cauza respectivă;
- informarea părţii reprezentate despre evoluţia procesului, după fiecare şedinţă sau acţiune procesuală;
- depunerea diligenţei şi prudenţei maxime în scopul asigurării reprezentării intereselor Republicii Moldova în cele mai bune condiţii;
- contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară.

V. Lista documentelor pentru participare la concurs:
Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de selectare, trebuie să cuprindă următoarele documente, în original sau autentificate, în modul stabilit de legislaţie, întocmite în limba de stat sau traduse, în modul stabilit de legislaţie:
a) cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de selectare;
b) documente doveditoare a capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:
- pentru cabinetele/birourile asociate de avocaţi din Republica Moldova - copia buletinului de identitate, a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
- pentru avocaţii străini/companiile de avocaţi străine - actele de constituire şi înregistrare, de atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legislaţiei din ţara de origine;
c) curriculum vitae (CV) al avocatului străin/membrilor companiei de avocaţi care vor fi implicaţi în prestarea serviciilor de reprezentare, cu descrierea experienţei relevante;
d) prezentarea istoricului şi a experienţei profesionale a cabinetului/biroului asociat de avocaţi companiei de avocaţi locale sau strine;
e) documente doveditoare ce să ateste faptul că avocatul străin/biroul asociat/ compania de avocaţi străină deţin asigurare valabilă de răspundere civilă profesională;
f) oferta de preţ pentru serviciile solicitate ce va indica în USD (dolari SUA) suma limită maximală ce poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul reprezentării intereselor Republicii Moldova până la soluţionarea definitivă a cazului în instanţele judecătoreşti din Ucraina.
g) oferta de preţ va cuprinde separat reprezentarea intereselor Republicii Moldova în faţa instanței de fond şi, respectiv, contestarea hotărârii judecătoreşti în instanţa ierarhic superioară.

Preţul total propus va include atât onorariile, cât şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate, precum şi transport, cazare şi alte cheltuieli (după caz).
Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel ce indică, pentru fiecare categorie de personal aflat în componenţa echipei de lucru, numărul total de ore estimat, tariful / onorariul pe oră şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

Suma cheltuielor suplimentare vor fi prezentate separat în formă de tabel.

Preţul pentru serviciile solicitate va fi indicat în dolari SUA (USD).

VI. Nu vor fi admişi să participe la concurs candidaţii:
- care au o vechime în profesia de avocat mai mică de 3 ani;
- care nu au prezentat integral setul necesar de documente sau prezentarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite;
- care nu au prezentat setul de documente de participare la concurs în termenii stabiliţi la pct. VIII.
-
VII. Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

VIII. Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs: 3 octombrie 2019, ora 14.00, pe adresa: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova MD - 2012, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82, et. 1, bir. 128 (secretariat) tel. + (373 22) 201-407, persoane de contact Constantin CACHIȚA, e-mail:
constantin.cachita@justice.gov.md, Olga Groza e-mail: olga.groza@justice.gov.md

Ofertele se vor prezenta în plic sigilat, fie prin poştă, fie prin curier, la adresa şi în termenul indicat. Plicul va conţine inscripţia:

Nume participant "________________________"

"Participarea la concursul pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova.

A nu se deschide până la ora 14:30, ora locală, 3 octombrie 2019. A se deschide doar de Comisia de Selectare".

IX. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 (şaizeci) zile de la data limită pentru prezentarea ofertei.


Preşedintele şedinţei,
Secretar de stat,
preşedinte al comisiei                 Veronica MIHAILOV - MORARU

 

Secretarul Comisiei                      Olga GROZA

 

Anunt limba rusa

 

 

 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31; Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 10469800     Soluție
 
Servicii
Close