Direcția contencios
imprimare

Direcția contencios este o subdiviziune structurală a aparatului central al Ministerului Justiției.
Direcţia are în competența sa următoarele atribuţii de bază:
- reprezentarea intereselor statului în instanțele de judecată și în instituțiile de arbitraj naționale în litigiile a căror parte este Ministerul Justiției;
- solicitarea informațiilor, efectuarea studiilor și analizelor necesare reprezentării intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale;
- acordarea suportului metodologic și consultativ reprezentanților autorităților în procesele pe cauzele specificate la literele a)-c) din punctul 15 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;
- elaborarea și prezentarea ministrului justiției a notelor informative privind cererile și cauzele de importanță majoră pentru Guvern, potrivit punctului 15 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012, cu prezentarea ulterioară a acestora Prim-ministrului;
- instituirea și ținerea Registrului cabinetelor/birourilor asociate de avocați selectate de autorități pentru reprezentarea intereselor statului în anumite categorii de cauze și asigurarea actualizării anuale a acestuia;
- ținerea Registrului ofertelor, prevăzut la punctul 44 capitolului IV din Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012;
- activitatea de secretariat ale Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanților intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj internaționale;
- efectuarea auditului juridic al cauzelor la care participă autoritățile, precum și al altor cauze, la solicitarea acestora;
- efectuarea analizei practicii judiciare în litigiile cu participarea autorităților;
- coordonarea activității de reprezentare și acordarea ajutorului metodologic autorităților care reprezintă interesele statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale;
- stabilirea cerințelor privind evidența și raportarea cu privire la litigiile aflate pe rol în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale care vizează autoritățile statului;
- exercitarea altor atribuții la indicația conducerii Direcției generale, a Agentului Guvernamental sau a conducerii Ministerului.

Regulamentul Directiei contencios.

imprimare

Lista actelor normative relevante activităţii subdiviziunii: 

-   Legea nr. 353-XV din 28.10.2004 cu privire la Agentul Guvernamental;

-  Legea nr. 1545- XIII din 25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti;

-  Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti.

- Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12 octombrie 2012 cu privire la reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale;

- Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Roma, 04 noiembrie 1950) şi protocoalele adiţionale la aceasta;

-  Regulamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare, în redacţia din 1aprilie 2011;

          -  Cadrul normativ în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte,  hotărârile Curţii Constituţionale.                         

 

   

   

Elaborarea acestei pagini web a avut loc cu susţinerea financiară a PROGRAMULUI COMUN AL UNIUNII EUROPENE ŞI AL CONSILIULUI EUROPEI "SUSŢINEREA DEMOCRAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA"
sus
Harta
Contact
Tel.: Direcția apostilă și legalizare: tel. (+373 22) 20 14 56; (+373 22) 20 14 77; Secretariat Ministerul Justiției (+373 22) 20 14 31.
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
Vizitatori total: 11244709     Soluție
 
Servicii
Close